Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1977 - 1978

1977 - 1978

7-11-1977
Verkoop Oosterschool aan ƒ J. van der Lee te Enkhuizen t.b.v. de opslag en verkoop van scheepsbenodigdheden. Koopsom/inschrijvingssom ƒ 251.750,-. Over het schoolgebouw kan pas worden beschikt 4 weken nadat de nieuwe school feitelijk in gebruik is genomen. De koop behelst tevens de school- woning.

12-12-1977
Uitbreiding sportveldencomplex nabij "Cultura" met een derde voetbalveld.

16-01-1978
De beschikbare grond op het industrieterrein aan de Dijkgraaf Grootweg (oostzijde) is thans nagenoeg uitgegeven, hetgeen het noodzakelijk maakt dat de nodige gelden beschikbaar worden gesteld voor de ontsluiting op de Horn, in de vorm van een tweede uitweg, en verdere afwerking van het terrein.
Er is in de ruilverkaveling nog één weg, waaraan een naam dient te worden gegeven. Aan deze weg wordt de naam "Veenakkers" gegeven.
Uitbreiding gemeentelijk sportveldencomplex "Centrum" met een halfverhard veld met daarop aansluitend een oefenhoek (gras).

24-04-1978
De renovatie van de Westerschool ontmoet bezwaren bij de bouwkundige inspectie van het lager onderwijs, die de voorkeur geeft aan nieuwbouw. De hele zaak verkeert nog in een voorbereidend stadium.
Verkoop postkantoor aan de Prinses Marijkestraat aan de P.T.T. Het gebouw werd op 26-01-1962 in gebruik genomen. De bouw van postkantoor en dienstwoning geschiedde door de gemeente, die van de P.T.T. de rente en afschrijving, verdisconteerd in een huurbedrag kreeg. De exploitatie begint tekorten te vertonen; vanaf 1970 t/m 1976 totaal ƒ 3.438,56. Aan het gebouw moeten binnen afzienbare tijd een aantal werkzaamheden worden verricht. Verkoopprijs ƒ 175.000,- welke prijs gelet op de boekwaarde van ƒ 46.065,46 per 1-1-78, alleszins redelijk is voor de gemeente. Het verschil tussen beide bedragen wordt gereserveerd voor aankoop c.a. van het oude gemaal "Het Grootslag", hetwelk kan dienen als onderkomen voor een permanente expositie van de vereniging "Vrienden van Oud Andijk".

18-05-1978
Stichting van een nieuwe openbare lagere school "de Westerschool", die een drieklassige wordt, met de mogelijkheid tot uitbreiding met een vierde lokaal.
Plaats: direct nabij de gymnastiekzaal "de Krimper", op de oostelijke hoek Kleingouw/Singerspad. De nieuwe school is een pasklare school die snel gebouwd kan worden.

17-07-1978
Door de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling werd bij brief van 23 juni 1977 het oude gemaal "Het Grootslag" aan de gemeente Andijk te koop aangeboden. Overeenstemming werd bereikt over een koopsom van ƒ 60.000,- , gelet op het doel waarvoor het gebouw zal worden bestemd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat het gebouw door de gemeente zou worden gekocht om daarna gerestaureerd aan de stichting in huur te geven; bij nader inzien is er voor gekozen de stichting het gebouw te laten kopen, zulks i.v.m. reeds getoonde zelfwerkzaamheid en de gevoerde akties onder de bevolking met een opbrengst van ƒ 15.000,-. Voor de overname en restauratie van het oude gemaal krijgt de stichting een bijdrage-ineens van ƒ 126.934,- waaronder de reserve "opbrengst postkantoor".
Verkoop toren Buurtjeskerk. In het verleden is de toestand van de voormalige Buurtjeskerk en haar toren meermalen onderwerp van gesprek geweest in de raadsvergaderingen. Steeds heeft daarbij voorop gestaan dit voor de historie van de Andijker gemeenschap waardevolle gebouw voor het nageslacht te bewaren. Met de eigenaar, de heer de Winter, kon niet tot overeenstemming worden gekomen over aankoop tegen een redelijke prijs. Bart de Vries van de Kerkbuurt heeft met betrokkene wel een hem passende koopovereenkomst kunnen sluiten (Koopsom ƒ 130.000,-). Buiten de eigendomsoverdracht met de Winter staat de kerktoren, waarvan de gemeente zich sedert 1798 als eigenares mocht beschouwen. Nu de kerk in vertrouwde handen is, is de gemeente bereid de toren te verkopen voor de symbolische som van totaal ƒ 1,-. Voor torenherstel wordt een bi,jdrage toegekend van ƒ 30.000,-. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor restauratie is zeker niet te hoog, getuige de omstandigheid dat al eens een restauratieplan is aangenomen ten bedrage van ƒ 37.000,-, inclusief onderhoud. De klok is nog in de toren aanwezig. De haan die bij de kerk hoort wordt veilig bewaard op het buro gemeentewerken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk