Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1978 - 1979

1978 - 1979

28-08-1976
I.v.m. de provinciale indeling van het IJsselmeer is het noodzakelijk dat ook een regeling tot stand komt van de gemeentelijke grenzen in dit water. Gedeputeerde Staten verzoeken in kennis te worden gesteld van 's raads oordeel in dezen. Ged. Staten kiezen voor een opdeling van zo groot mogelijke wateroppervlakken aan een zo beperkt mogelijk aantal gemeenten, in casu Wieringen, Medemblik en Enkhuizen. Deze opdeling houdt geen rekening met de uitbreiding van de havenactiviteiten te Andijk in de nabije toekomst, de oeverrecreatie en het P.W.N/de W.R.K. Het W.R.K.-bekken zou ook binnen de gemeentegrens moeten komen te liggen. G.S. opteren voor een algemene grens van 200 meter uit het hart van de kruin van de dijk; de raad pleit voor 500 m, wanneer het niet mogelijk is om tenminste het voor de kust van de gemeente gelegen IJsselmeergebied in te delen bij de gemeente Andijk. Opnieuw wreekt zich de omstandigheid dat de Oosterdijk in het verleden niet bij Andijk is gevoegd terwijl ook bij de gemeentelijke herindeling niet voldoende is overwogen op welke gemeente zich dit gebied oriënteert.
Afscheid raadsleden. De C.P.N-er van Beek ziet terug. In september 1939 kwam hij in de raad; voor het eerst deed in deze contreien een communist zijn intrede in de gemeenteraad. In 1932 val van het Engelse pond waar het bloembollenbedrijf in Andijk een verschrikkelijke klap door kreeg. Hier is nu praktisch geen werkloosheid, ofschoon landelijk de toenemende werkloosheid een enorm probleem is.

5-09-1978
Verkiezing wethouders voor de zittingsperiode 5-9-1978 t/m 31-12-1978, zulks i.v.m. de gemeentelijke herindeling van Westfriesland per 1-1-1 979. Voor deze functies stelt het C.D.A. uit haar midden twee kandidaten beschikbaar. Deze partij heeft zes raadszetels; de verkiezing heeft een vrij grote verschuiving teweeggebracht, doch geheel buiten het C.D.A. De V.V.D die voor het eerst aan de verkiezingen heeft meegedaan en 2 zetels heeft gekregen zal gedogen. Maakt acht van de elf zetels. De kandidaat van de P.v.d.A. is voor de V.V.D. minder geschikt; zie motivatie vier jaar terug. Gekozen worden 2 C.D.A.-wethouders.

6-11-1978
Verkoop brandweergarage aan de Middenweg aan de Ned. Hervormde Gemeente Andijk Wervershoof voor de prijs van ƒ 130.000,-. Voor de gemeente zitten verschillende positieve kanten aan de zaak. De schuurruimte van de gemeente is over diverse plaatsen versnipperd en de nieuwe brandwaarauto stelt ook z'n eigen eisen . Nieuwbouw aan de Hoekweg wordt daarom geprefereerd, waarvoor op 11-12-1978 een krediet beschikbaar wordt gesteld.

2-01-1979
Wethoudersverkiezingen/installatie raadsleden voor de zittingsperiode 1979-1982. Het C.D,A, heeft vijf zetels en bezit dus voor het eerst sinds lange tijd niet de meerderheid in de raad. P.v.d.A. de Boerenpartij, de V.V.D., D.'66 en de C.P.N. zijn een verbond aangegaan en steunen de kandidaat van de P.v.d.A. het raadslid W. Visser. Het C.D.A. meent vervolgens dat de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. het beste een wederzijdse steunverlening aan kunnen gaan. Het C.D.A. krijgt daarbij de eerste wathouderszetel, tevens loco-burgemeester. Per 1-1 van 27 naar 13 gemeenten. Uittreding uit gemeenschappelijke regelingen o.a. die inzake het beheer en de exploitatie van de Broekerhaven.

29-01-1979
De voorbereiding van de plannen tot uitbreiding van de Buurtjeshaven verkeert thans in een vergevorderd stadium. De gedachte uitbreiding maakt het o.m. noodzakelijk dat een aangepaste ontsluiting op de weg langs de dijk wordt gerealiseerd, welke ontsluiting tevens dienstbaar kan zijn aan de buitenplaats "Het Grootslag" in de Proefpolder.
Op 1 maart a.s. zal de aanbesteding plaats vinden van de aanleg van een fietspad langs de oostzijde van de Dijkgraaf Grootweg. Het werk moet nog vóór de winter klaar. O.a. ten dienste van scholieren naar Grootebroek.
Met het in aanbouw zijn van de zevenendertig woningen in de tweede fase van het bestemmingsplan "De Bangert 1972" zijn momenteel de bouwmogelijkheden in de gemeente uitgeput. Als nieuwe lokatie is lange Deele II, gelegen ten zuiden van de Flamingolaan, gekozen. Er wordt een krediet voor het bouwrijpmaken uitgetrokken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk