Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1979 - 1981

1979 - 1981

5-03-1979
Instelling jaarmarkt, te houden op de 2e donderdag in de maand juni op de Sorghvlietlaan en omgeving te Andijk van 14.00 - 21.00 uur = Bevestiging praktijk.

2-04-1979
Verkoop Westerschool met schoolwoning c.d. aan Scholtens' Bouwbedrijf te Andijk. Scholtens' Bouwbedrijf, zijnde de hoogste bieder, schreef in voor ƒ 255.000,-. Gelet op het bod op de Oosterschool en de staat van dat bouwwerk wordt het uitgebrachte bod reëel geacht. De school zal worden gesloopt en vervangen door woningbouw (Molenweg).

21-05-1979
De Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid is tot de conclusie gekomen dat vanwege de ouderdom van het huidige gebouw en mede gezien het feit dat de beschikbare ruimte de uitbreiding van het gebouw met een gemeenschapsruimte en een handenarbeidlokaal niet toelaat, nieuwbouw van de Dr. A. Kuyperschool binnen een redelijke termijn (± 3 jaar) wenselijk is. De keus voor situering van het gebouw is inmiddels gevallen op het terrein ten westen van de Sorgvlietlaan (gebied Klamptweid). Besloten wordt medewerking te verlenen. Krediet 21-9-81. Gereed in 1983.

17-09-1979
Bij brief van 7 april 1979 werd door het voorlopig bestuur van de opgerichte tennisvereniging "Atlas" een verzoek ingediend om medewerking tot zo spoedig mogelijke realisering van een viertal tennisbanen. Het tennissen wordt tot dusver beoefend op de banen in de Buitenplaats "Het Grootslag". Het complex zal in de Klamptweid worden gesitueerd.

15-10-1979
Beschikbaarstelling krediet voor de aanleg van vier tennisbanen in de Klamptweid. Totale kosten ƒ 250.000,-. Er wordt naar gestreefd ingaande het seizoen 1980/1981 de tennisbanen in gebruik te kunnen nemen.

12-11-1979
Bij de opening van het raadhuis in 1962 waren op de secretarie 7 ambtenaren werkzaam, terwijl op de benedenverdieping het kantoor van gemeentewerken was gehuisvest. In verband met ruimtegebrek werd het kantoor van gemeentewerken in 1972 ondergebracht aan de Hoekweg. Momenteel zijn er op de secretarie 17 ambtenaren werkzaam, hetgeen m.b.t. de huisvesting van de diverse afdelingen de nodige problemen met zich meebrengt. Voor het maken van een verbouwplan wordt bij de begroting voor het komende dienstjaar een voorbereidingskrediet geraamd. 21-1-80 beschikbaar gesteld. Res. nu ƒ 154.000,-.
Sinds 1977 wordt de verlichting binnen de bebouwde kom verbeterd.

10-12-1979
Verkoop woningen Proefpolder 2 en 3 en uitgifte van de ondergrond in erfpacht. Koopsom ƒ 90.000,- totaal. De woningen zijn in 1929 gebouwd, zonder paalfundering, en behoeven dringend renovatie. De opbrengst van de verkoop zal worden gereserveerd voor de stichting van een sporthal.

18-02-1980
Beschikbaarstelling van ƒ 101.360,- voor de aanleg van een verhard handbalveld op het sportveldcomplex nabij "Cultura". Tot dusver maakte A.V.V.-handbal gebruik van het verhard veld, gelegen naast de gymnastiekzaal "de Krimper". Dit verhard veld is in 1976 in het bijzonder gerealiseerd voor sport en spel t.b.v. de 2 lagere scholen die gebruik maken van "de Krimper". Bij het verharde veld zijn geen kleedruimten, en het is geen ideale toestand gebruik te maken van de kleedaccommodatie bij de gymnastiekzaal.

16-06-1980
Beschikbaarstelling krediet voor een nieuwe drieklassige + 1 speellokaal R.K. Kleuterschool waarvoor op 18-2-1980 reeds medewerking ingevolge de Kleuteronderwijswet werd gegeven.
Behandeling definitief eindverslag commissie ad hoc voor straatnaamgeving en huisnummering, na heroverweging van het rapport n.a.v. een informatieavond. Het advies wordt integraal overgenomen; hist. namen verdw.

16-03-1981
Uitgifte in erfpacht van een perceel grond in de Klamptweid aan Euro Inter Beemster B.V. t.b.v. de bouw van een sporthal, welk bedrijf in Middenbeemster ook een sporthal exploiteert. De sporthal zal ook door het gewoon lager onderwijs gebruikt kunnen worden, hetgeen gevolgen met zich mee zal brengen voor de gymnastiekzaal in het dorpshuis "Centrum" en de exploitatie van genoemd dorpshuis. Dit particulier initiatief steekt incl. b.t.w. 1,2 miljoen in de sporthal. De erfpacht wordt omkleed met een stelsel van stringente en sluitende voorwaarden. Okt. '81 gebr. klaar.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk