Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1956 - 1963

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1956 - 1963

TERUGBLIK OP 1956.
Het inwoneraantal beweegt zich in neergaande lijn van 4269 naar 4259. 11 personen emigreerden naar Australië, 12 naar Canada en 5 naar de V.S. Totaal 28 personen. De begroting voor 1956 sluit met een tekort van ƒ 12.006,-. Het uiteindelijke tekort wordt geraamd op ƒ 30.000,-. De saldi-reserves zijn zo goed als uitgeput, hetgeen Andijk in de artikel-12 status terecht doet komen. In de Bangert-West konden alle voor de sanering vereiste woningen en gronden worden aangekocht. De befaamde Bangerter haven werd gedempt. Het aantal onbewoonbaar verklaarde woningen sinds 1945 is gestegen tot 34, waarvan inmiddels 17 zijn gesloopt.

TERUGBLIK OP 1957.
De economische situatie hier ter plaatse in de tuinbouw is niet rooskleurig door de enge basis in de vorm van de bloembollenteelt. De gemiddeld geringe bedrijfsgrootte maakt een verantwoorde mechanisatie dikwijls niet mogelijk en door de afstand woning en schuur tot de percelen is overschakeling op intensieve cultures die een onmiddellijk en dagelijks toezicht eisen niet mogelijk. Spoedige ruilverkaveling is nodig. Stijging van het aantal steunaanvragen van tuinders: 1954: 3, 1955: 5, 1956: 13, 1957: 12 en op 10-1-57 reeds 40.

TERUGBLIK OP 1958.
Financiële positie verre van rooskleurig. De in september geïnstalleerde raad vertoonde een groot verschil met zijn voorganger doordat voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente het vrouwelijk element (mevr. Boot) een zetel kreeg toegewezen. Het inwonertal steeg met 49 van 4246 naar 4295. Slechts het aantal geboorten houdt de bevolking van Andijk in stand. 29 september 1958 officiële opening van het bejaardencentrum. Op 2 en 3 september hadden de eerste inwoners reeds hun intrek genomen. Emigratie: naar de V.S. 7 personen, naar Canada: 4. Dieptepunt bevolkingsteruggang lijkt te zijn bereikt.

TERUGBLIK OP 1959.
Algemene tevredenheid in agrarische kringen. 3 pers. geëmigreerd 1 V.S. 2 Canada.

TERUGBLIK OP 1960.
Emigratie elf personen, w.v. 9 naar Canada, 1 naar Nieuw-Zeeland en 1 naar Australië. Er is nog een woning tekort. De eerste paal voor het nieuwe raadhuis is geslagen. Inwonertal van 4295 naar 4310. Gereedgekomen woningen: 2.

TERUGBLIK OP 1961.
Inwonertal handhaaft zich op 4310. Geen emigratie. Voor 1962 weer een sluitende begroting dankzij de nieuwe financiële verhouding rijk-gemeenten. Verbetering van enkele bruggen, nog een 13-tal moeten worden vervangen, Op meerdere plaatsen zullen duikers mogelijk zijn. 11 woningen gereed gekomen.

TERUGBLIK OP 1962.
Mevr. Boot eerste vrouwelijke wethouder in de gemeente. Het inwonertal is met 21 vooruitgegaan naar 4331. Het vertrekoverschot begint terug te lopen. In februari werd het nieuwe postkantoor in gebruik genomen; het nieuwe raadhuis op 18 oktober. Reconstructie van het wegennet (Middenweg) Gereedkomen proefinstallatie van het P.W.N. Opening instructiezwembad aan de Kleingouw.

TERUGBLIK OP 1963.
De bevolking steeg het afgelopen jaar met 24, naar 4355 (was 4330) Het vertrekoverschot loopt terug. Voltooiing van de aanleg van wegen in de Proef- en Koopmanspolder, volledige reconstructie van de Kleingouw en de Stormweg. Met de bouw van 13 nog te vernieuwen bruggen kon nog geen begin worden gemaakt. Toen media 1963 zou worden overgegaan tot de besteding van een zestal daarvan, kwam het voorlopig plan van wegen en waterlopen in het kader van de Ruilverkaveling af, in verband waarmee het niet verantwoord werd geacht nog belangrijke kapitaalsuitgaven op dit stuk te doen. Aan de kabelering en de volledige vernieuwing van de straatverlichting wordt momenteel (17-1-64) de laatste hand gelegd. Thans zijn in concreto ideeën ter tafel gebracht over de meest wenselijke toekomstige situatie van ons tuinbouwgebied, welke praktisch door een ieder worden ondergeschreven. De ruimtelijke ordening krijgt grote kansen. Er zullen wegen kunnen worden aangelegd naar omliggende gemeenten en verbindingen met hoofdwegen. Ongewenste toestanden binnen de bebouwde kom zullen kunnen worden opgeheven en de bevolkingsintegratie zal er door worden vereenvoudigd. In een bepaalde kring is het initiatief genomen, het gesprek over meer dorpseenheid op gang te brengen, hetwelk inmiddels geleid heeft tot stichting van een gemeenschapsraad.
24 woningwetwoningen gereedgekomen (Sorghvlietlaan en Prinses Marijkestraat).

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk