Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1964 - 1969

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1964 - 1969

TERUGBLIK OP 1964.
Inwonertal praktisch gelijk. In augustus is de eerste paal geslagen voor het waterwinbedrijf. Gereedkomen van het zwembad. Gemeenschapsraad geinstalleerd. De begroting voor 1965, -en dat voor het eerst sedert vele jaren- is in evenwicht. Verbetering ged. Horn gereed, idem Kleingouw/Stormweg. 16 woningwetwoningen gereed. In Rvk-plan totale streekverb. meenemen.

TERUGBLIK OP 1965.
Vanaf 1946 t/m 1965 vertrokken 656 inwoners naar het buitenland, dit is ca. 15% van de bevolking. 72% naar Canada, 14% naar de V.S., 9% naar Australië en 5% naar een zestal andere landen. De grote trek is al een tiental jaren voorbij. Van een werkelijke emigratie is al een 5-tal jaren geen sprake meer. Vestigingsoverschot, nu voor het eerst sinds 40 jaar (34 personen). Bevolkingsgroei. 47 woningen gereed gekomen. De in 1950 geopende verbinding met Grootebroek (de Dijkgraaf Grootweg) werd in 1965 geheel vernieuwd en verbreed en geldt thans als één van de beste wegen in het gebied. De middenberm is komen te vervallen, evenals het afzonderlijke rijwielpad, waardoor een gesloten wegdek van 7 m is verkregen. Kosten een half miljoen. Een geheel nieuwe straatverlichting kon in gebruik worden genomen. 29 april 1965 feestelijke opening dorpshuis Centrum. Begrotingstekort 1966 ƒ 150.000,- Vervanging bruggen Oosterweg, Kerkepad, Schoolweg en de Hoekweg. Verbetering Schoolweg. N.B. Naast de 47 won. nog 16 part. Slotfase modernisering wegen en bruggen.

TERUGBLIK 1965 zag ook terug op 20 jaar bevrijd zijn. Er waren zeer vele vraagstukken die om een oplossing vroegen. De geïsoleerde ligging van de gemeente, de lintbebouwing, de toestand van wegen en bruggen, het tekort aan woonruimte en het hoge krottenpercentage, het bejaardenprobleem, het snelgroeiënd tekort aan arbeidsplaatsen en het onrendabel worden van agrarische teelten, het vertrekoverschot mede bevorderd door een omvangrijke emigratie, het ontbreken van inrichtingen voor sport en culturele zaken, het gemis aan diensten voor maatschappelijk hulpbetoon en geen of onvoldoende huisvesting voor diensten van particulier initiatief en overheid.

TERUGBLIK OP 1966.
Gering vestigingsoverschot. 54 woningen voor bewoning gereed. De nota "Drie miljoen Noord-Hollanders" is verschenen. Ruilverkaveling Het Grootslag in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Zorgelijke financieel-economische situatie van het land. Vervanging bruggen in Kerkapad, Oosterweg en Knokkel bij de Schoolweg. De beide Hervormde gemeenten Andijk-West en Andijk-Oost hebben elkaar gevonden en besloten tot samenvoeging. Aanbrengen uurwerk in de toren van het raadhuis. 54 woningen gereedgekomen.

TERUGBLIK OP 1967.
Niet-sluitende begroting voor 1968. Art. 12-status. Zeer moeilijk jaar voor de tuinbouw. 1e winkel met bovenwoning van het winkelcentrum gereedgekomen. 18 ww. en 4 part. won. gereedgekomen. Met het oog op de aan Andijk-Centrum toegedachte taak van hoofddorp met verzorgende functie is het nodig -gelet op de beperkte voorraad beschikbare bouwgrond- z.s.m grond bouwrijp te maken in Centrum-Zuid. Zgn. oude Bangert geëgaliseerd; voltooiing sanering. Aanvullende bijdrage gem. fonds ad. ƒ 86.000,-.

TERUGBLIK OP 1968.
Ruimtereis rond de maan van 3 Amerikaanse Astronauten. Ruilverkavelingsrapport na jarenlange voorbereiding bij de Cultuurtechnische Commissie ingediend. Voor vele tuinders bedroevende bedrijfsresultaten. Inwonertal gelijk. Eerst wanneer in het bestemmingsplan Centrum-Zuid op grotere schaal tot woningbouw zal kunnen worden overgegaan, zal mogelijk het bevolkingsverloop opnieuw een stijgende lijn te zien geven. Op 2 mei feestelijke ingebruikstelling van het nieuwe waterwinstation van het P.W.N. Gereedgekomen woningen 19. Ruilverkaveling dringt.

TERUGBLIK OP 1969.
Gunstige uitslag stemming over de ruilverkaveling. Gemeenschappelijke vuilverwerking in W.F. 15 woningen gereedgekomen. Voltooiing bouwrijpmaken Centrum-Zuid.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk