Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 16

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (16)

In 1885 waren Simon Zwier en Jantje Groot vijftig jaar getrouwd en toen verscheen in de krant de volgende curieuze advertentie:

"Andijk den 15en April 1885. 50 Jarige Echtvereeniging van J. GROOT Nz. S. ZWIER. De jubilaris is in deze gemeente de laatst overgeblevene van de bezetting in de Citadel van Antwerpen, Sept. 1830 tot December 1832. Van zijn makkers herinnert hij zich nog Joost Bart uit Opperdoes, die door een bom gedood werd, Zijn broeder Jan (Bart), die op weg naar de krijgsgevangenschap te St. Omer is overleden. Zijn vriend A.Leeuw van Twisk is in het laatste uur van 't 23-etmaals kanongebulder zwaar aan zijn voeten gewond en te Antwerpen overleden. Het was met Jan Rustenburg en Pieter Freest Jnz. dat hij in 1827 uit deze gemeente als milicien uittrok."

Wie dit verhaal opstelde, weten we niet. Maar steekt er niet wat valse nederigheid in die naamsverwisseling: J.Groot Nz. en S.Zwier?
Simon Zwier behoorde tot de zeer sterken.Op 26 Juli 1898 overleed hij 89 jaar oud! Zijn vrouw was hem op 25 Maart 1896 reeds voorgegaan. Ze zijn beiden op het kerkhof van Andijk-West begraven. Simon Zwier is tot zijn dood Masereeuwer gebleven, ook na de dood van Jan Masereeuw in 1855, toen de groep reeds kleiner werd en ook na 1884, toen dominee Bosch een groot aantal Masereeuwers tot de gereformeerde leer bekeerde... Maar een leider van "'t gezelskip" was Simon Zwier niet.

Het gaat natuurlijk niet aan, om van elke Masereeuwer een uitvoerige levensbeschrijving te geven. We zullen ons daarom beperken tot enkele leiders.
De voornaamste daarvan was PIETER VRIEND. Die was op 28 September 1804 te Andijk geboren als zoon van Jan Vriend en Trijntje Rol. Hij was beter ontwikkeld dan de meeste van zijn dorpsgenoten waarvan sommigen zelfs niet eens hun naam onder hun trouwakte konden schrijven... Pieter Vriend kon lezen en schrijven en hij bezat de gave van het woord. Daarom gaf hij als jongeman reeds catechesatie aan andere "vrienden van de waarheid', zoals de Masereeuwers zich graag noemden.

In zijn jeugd was de kerk nog "gereformeerd", maar na de "hervorming" van 1816 kwam in 1828 op Andijk een zeer vrijzinnige dominee Theodorus van Spall. Met de prediking van deze dominee was Pieter Vriend het lang niet eens en daarom was hij al eens onder de preek de kerk uitgelopen, zeer tot ergernis van de overige gelovigen!

Dominee van Spall en Pieter Vriend woonden dicht bijelkaar, achter de Buurtjeskerk. Ze voerden veel gesprekken met elkaar, waarbij Pieter Vriend geen blad voor de mond nam. Zodoende kreeg hij Ds. van Spall tegen zich. Het was bij de wet verboden om aan meer dan twintig personen godsdienstonderwijs te geven en daar werd Pieter Vriend op betrapt. Die wet was er om scheuring in de hervormde kerk tegen te gaan en overtreding werd streng gestraft.
Pieter Vriend moest voor de Classis in Hoorn verschenen. Daar zaten Ds. Jacques Dozy en Ds. 0. van Tricht en dat waren geen kleine jongens! Maar Pieter Vriend verdedigde zichzelf met alle vrijmoedigheid hem eigen. Hij kwam er af met de toezegging, dat hij nog één keer catechesatie mocht houden, maar dan nooit meer. Daar hield hij zich dan ook aan, (om erger te voorkomen), en wijdde zich toen aan schriftelijke evangelisatie onder de schutters, die in Brabant lagen.
Zijn broer Klaas was daar ook bij en hielp de leer van Jan Masereeuw mee verbreiden in het katholieke zuiden...
Zo werd Pieter Vriend de aangewezen man om leider van de groep Masereeuwers op Andijk te worden. Dat was geen gemakkelijke taak!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk