Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1984 » pagina 15-17

Een boek over Andijker Geschiedenis...

Er is al eens eerder gesproken over de gedachte om een boek samen te stellen over de geschiedenis van Andijk en directe omgeving. Tenslotte komen er de laatste jaren vele publicaties uit over plaatselijke historie van dorpen in West-Friesland en vele andere gebieden van ons land.

Zo'n onderneming moet men niet onderschatten in diverse opzichten: noch qua werk dat er aan verbonden is, noch qua investeringskosten. Want zeker bij, een toch niet heel grote oplaag voor zo'n boek, gaat er veel geld zitten om een plaatselijke geschiedschrijving te doen verschijnen in druk. En naarmate het boek een kleinere oplaag moet hehben, zal het duurder zijn en dus moeilijker te verkopen en dus weer een lagere oplaag.

Niettemin wil het bestuur van de "Vrienden" het toch eens proberen. Trouwens je moet inderdaad beginnen met een verkenning naar de mogelijkheden om een begroting te kunnen maken en dan pas kan worden geprobeerd of het haalbaar kan worden, zo'n uitgave. En als het nu niet rechtstreeks zou leiden tot een compleet boek, dan nog zullen de losse artikelen over allerlei historische en culturele aspecten van onze dorpssamenleving toch van veel belang zijn om bijvoorbeeld in de komende jaarboeken gebruik van te maken om ze op te nemen. En dan kan al dat publicistisch materiaal alsnog worden gebundeld tot een echt boek.

Nu is de gedachte van het bestuur niet zelf het hele boek te gaan schrijven, maar te vragen wie er bereid is vanuit zijn specifieke kennis en belangstelling artikelen te leveren voor het boek (eventueel eerst voor een jaarboek te gebruiken). Daarom bij deze aan U, lezers, de vraag: Wilt U er eens over nadenken of wij van U een artikel tegemoet zouden kunnen zien over een van de onderwerpen uit de onderstaande lijst van onderwerpen. Het zijn allemaal begrippen die voor nadere historische beschouwing in aanmerking komen. Graag zien wij Uw antwoord op deze vraag tegemoet met opgave van literatuur, waaraan U gegevens denkt te kunnen ontlenen. Als U ons daaromtrent vóór 1 september wilt melden of U wilt meedoen en welk onderwerp U kiest voor Uw medewerking, dan gaan wij daarna met die gegevens overleggen met degenen die zich hebben aangemeld, benoemen een redactie-commissie en roepen de medewerkers bijeen om met elkaar te overleggen over omvang en opzet voor het boek. Maar eerst willen wij Uw reactie vernemen, schriftelijk vóór 1 september bij de secretaris van de "Vrienden": G.D. van der Heide, Dijkweg 181, 1619 JA Andijk. Wij willen Uw reactie graag schriftelijk met aanduiding van Uw keuze-onderwerp(en).

Onderwerpen, die in een boek als boven vermeld kunnen worden verwerkt:
Wordingsgeschiedenis:
Ontstaan van het gebied van Het Grootslag.
Bodemgesteldheid.
Het klimaat bij Andijk en omgeving.

Bewoningsgeschiedenis:
De vroegste bewoning in de prehistorie.
Opkomst van nederzettingen in het landschap.
Vorm en beeld van het landschap.
Middeleeuwse bewoningsgeschiedenis.
Geschiedenis van het gebied in 17de tot 20ste eeuw.
Andijk wordt gemeente en krijgt een gemeentewapen.
Andijk in de eerste wereldoorlog.
Mobilisatie.
Andijk in de tweede wereldoorlog.
Inpolderingen van de Zuiderzeebodem: de Proefpolder.

Middelen van bestaan:
Landbouw in het verleden.
Veehouderij in Het Grootslag.
De tuinderij komt op.
Zaadteelt in en om Andijk.
Groententeelt in en om Andijk.
Agrarische opleidingen.
Scheepvaart, schepen en scheepsbouw te Andijk. Zeilmakerij.
Visserij in de polder en in het buitenwater (Ansjovisvangst).
Andjjk en de veilingen.
Akkerbouw, geschiedenis van Vereniging en Coöperatie.

Het Landschap vóór en na de ruilverkaveling:
Waterbeheersing: molens en gemalen.
Watergangen, sloten, vaarten en baggerwerk.
Wagen en bruggen in de polder.
De ramp van 1916. En de gevolgen.
Eendenkooien en eendenjacht in Het Grootslag.
Transport en vervoermiddelen. Ondernemingen.
Onderhoud van de dijken van de polder.
Veldnamen voor percelen grond, wegen en sloten.
Planten en dieren in de polder.
Beplantingen in het dorp Andijk en directe omgeving.

Geloof, kerken, kerkelijkheid en besturen:
Het geloof en de kerken in het dorp.
Openbaar- (schoolstrijd) christelijk onderwijs.
Sociaal- en sociaal-economische situaties.
Emigratie en emigranten elders in de wereld.
Immigranten in het dorp Andijk.

Sociale voorzieningen:
Armenzorg voorheen en voorzieningen nu.
Ouderenzorg en voorzieningen, bejaardenbehuizing.
Ziekenzorg; kruiswerk, geboorte en dood.
Cultureel leven in Andijk:

Cultureel leven in Andijk:
Cultureel leven: toneel, zang, muziek, fanfare, koren.
Creatief werk en opleidingen in Andijk.
Ruimten voor cultureel leven.
Verenigingsleven in het algemeen.
Sport en spel in Andijk.
Recreatieve ontwikkelingen: jachthavens, "Buitenplaats".
Het poldermuseum "Het Grootslag"; tentoonstellingen.

Andijk nu en in de toekomst:
Ruimtelijke ordening.
Dorpsuitbreidingen: nieuwbouw.
Waterwinningen en waterzuivering te Andijk.
Mechanisatie in bedrijfsvoering.
Middenstand en bedrijfsleven.
Banken en bankwezen.
Gemeente en gemeentebestuur; politieke verhoudingen.
Plannen voor de toekomst.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk