Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1985 » pagina 11-14

Activiteiten van de "Vrienden" in 1984

De vereniging "Vrienden van Oud-Andijk" heeft ook in 1984 getracht door middel van een aantal activiteiten haar bestaansrecht te bewijzen. Daar was in de eerste plaats alles wat te maken heeft met het museum in het voormalige gemaal "Het Grootslag". In 1984 was dat nog uitsluitend het poldermuseum met de semi-permanente tentoonstelling over de polderhistorie, de prehistorie van het gebied van "Het Grootslag", de waterstaatkundige situatie ervan in samenhang met de resultaten van de voormalige waterbeheersing, waaraan de nog aanwezige centrifugaalpomp herinnert. Bovendien speelde de Andijker tuinbouwgeschiedenis een belangrijke rol in de centrale hoofdruimte.

Ook het afgelopen jaar waren vrijwilligers als steeds bereid te zorgen voor bezoeksopvang en rondleiding. Dankzij hen - laten wij ons dit goed bewust zijn - en de familie Veenstra, kan het museum functioneren. Daarbij niet te vergeten alle stimulerende activiteiten van de voorzitter, de heer C. Visser. Want naast zijn leidende en coördinerende werkzaamheden is hij een belangrijke "publieke relatieman", die met zijn voordrachten - onder meer in het recreatiecentrum in de "Proefpolder" - met vertoningen van dia's en film de mensen naar het museum lokt.

Min of meer onmerkbaar overigens voor de leden van de "Vrienden" waren de bestuursactiviteiten van Stichting en de Vereniging ten aanzien van de voorgenomen samenwerking met de landelijke zaadteelt. Dit gold - maar wij gaan er elders in het jaarboek nader op in - een samenwerkingsverband op te zetten met het Bedrijfsschap voor de zaadteelt, NTZ en individuele zaadhandelaren, om te komen tot een zaadteeltmuseum. Daarvoor is nu de zolderruimte van het museumgebouw bestemd. Aan het einde van het jaar zag het ernaar uit dat de daartoe nodige verbouwing spoedig zou kunnen beginnen, zodra het geheel zijn schriftelijk beslag zou hebben gekregen.

Overigens was er ook dit afgelopen jaar opnieuw een tentoonstelling aan polderzaken gewijd. Nu onder de titel "Wolken, weer en wind". Deze zomertentoonstelling was eerder te Heerhugowaard in het poldermuseum "Den Huygen Dyck" te zien geweest (1983), waar men in 1984 "wonen en werken in de Polder" heeft samengesteld. Deze komt in 1985 in ons gebouw te hangen en te staan. Voor de toelichting zij dan verwezen naar een introductie in het jaarboek. De tentoonstelling "Wolken weer en wind" is in het jaarboek 1983 beschreven en toegelicht.

Dan waren er nog de wisselexposities zoals ook voorafgaande jaren gedurende herfst, winter en voorjaar waren samengesteld. Zo kwam in januari en februari de Andijker kunstenaar Guus Koster met beeldhouwwerken en schilderijen. Het betrof vooral houtsculptuur.
Bij de "hangende kunst" waren er onder andere aquarellen en monoprints. Ten aanzien van deze laatste heeft de exposant enige malen tijdens weekeinden demonstraties gegeven van de uitvoering daarvan. In maart/april hingen er in het Ketelhuis schilderijen, aquarellen en portrettekeningen van de Andijker Marius van Dokkum. Van de portretten was het voor de bekenden in deze plaats niet moeilijk te zien wie er was afgebeeld.

Tussen mei en oktober was er de zomertentoonstelling, die dit maal bij wijze van uitzondering ook gedurende de wintermaanden is blijven hangen als "aankleding" van het Ketelhuis omdat de ver gevorderde verbouwingsplannen niet toelieten nog andere exposities na oktober op te zetten.

In september was er een tentoonstelling "Mensen zonder werk" met werk van cursisten, die zich hadden bezig gehouden met het maken van tekeningen, aquarellen, hout- en leerbewerking.
Een paar geplande exposities van knipsels (met demonstraties) en foto's van Westfriese landschappen is uitgesteld voor het najaar 1985, wanneer de verbouwing van de zolderruimte ten behoeve van "Saet en Cruyt" zal zijn afgewerkt. De wisselexposities zijn mogelijk vooral ook door de activiteiten van mevrouw Wat betreft de eigen collectie: deze werd uitgebreid met schenkingen van deze en gene vanuit de relatie van de schenkers, veelal met de voorzitter. Op deze wijze wordt de verzameling steeds beter door aanvullingen, juist met ontbrekende materialen. Het wordt steeds erg op prijs gesteld wanneer op deze wijze materiaal kan worden verworven waardoor ook de informatieve- en eduoatieve taken van het museum door completere collecties beter kunnen worden gediend. Verscheidene malen zijn groepen en ook schoolkinderen uit Andijk en omgeving in het museum geweest, die door uitleg meer te weten kwamen van het bezit van dit museum en van de geschiedenis van hun woongebied. Het bestuur van Stichting en Vereniging "Vrienden" stelt het erg op prijs op deze wijze niet alleen het museum in de belangstelling te kunnen trekken maar ook functioneel in het onderwijs te kunnen bijdragen.

Aan documentatie/registratie van alle voorwerpen van de verzameling van Oud-Andijk op de daartoe ontworpen documentatiekaarten is helaas te weinig gedaan wegens gebrek aan tijd dit jaar. Er zal daaraan in de nabije toekomsst wanneer de nieuwe explositieplannen zijn gerealiseerd na de verbouwing, meer aandacht worden besteed. In herfst en winter kon er niet aan worden gewerkt omdat de collectie was opgeborgen in verband met de verbouwing.

Het bestuur denkt nu na over het nieuwe expositieplan voor 1985 omdat de semi-permanente tentoonstelling van de zaadteelt "Saet en Cruyt" een deel van het gereedschap op dit gebied van Oud-Andijk in bruikleen zal verkrijgen om doublures te voorkomen. Dat betekent tevens dat de benedenzaal - de voormalige centrale machinehal - moet worden heringericht met andere objecten en toelichtende teksten dan tot nu toe.
Het totale bezoekersaantal is niet te vermelden omdat niet alle bezoekers (de gratis althans) gelijkelijk worden genoteerd. Er zal naar moeten worden gestreefd daar nog eens wat aan te doen voor 1985 zodat ook deze informatie conform de wensen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan worden verschaft. Er kwamen ongeveer 5000 bezoekers het afgelopen jaar.

Opnieuw werd een jaarvergadering gehouden (27/3 in het Dorpshuis te Andijk) waar de actuele zaken van de vereniging ter sprake zijn gekomen. Na het vergadergedeelte werd een voordracht gehouden door de heer P. Dorleyn uit Hoorn over zijn onderzoek en documentatie over de Zuiderzeevisserij. Het werd zeer gewaardeerd om de uitstekende beelden en de grote kennis van de visserij die de spreker toonde.
Er is aansluitend op de eerste vergadering een tweede gehouden op dezelfde avond om de goedkeuring te verkrijgen van de Statuten. Deze werden vervolgens goedgekeurd waarvan acte is gemaakt ten behoeve van de afwerking en inschrijving in het register.

Voorts behoorde ook de jaarlijkse reis weer tot de gebeurtenissen in het verenigingsleven van Oud-Andijk. In 1984 betrof dat een "verkenning" van randmeren en Veluws landschap in het Gelderse. In het Veluws museum te Harderwijk werd een diaklankheeld bekeken en beluisterd over de Harderwijker historie en er werd geluncht na het zien van de exposities. Dat was voorafgegaan door de tocht door de polder en een stop nabij Harderwijk aan het randmeer om daarover het een en ander te vernemen als ook over het geheel van de inpoldering van de voormalige Zuiderzee, over de bedijking en waterbeheersing, de situatie van het Markermeer en IJsselmeer. Te Harderwijk werd voorts de grote kerk bezocht met de beschilderingen, waarna over de Noordwest Veluwe werd gereden naar het Bezoekerscentrurn van Staatsbosbeheer "Zandenbos" nabij Nunspeet. Daar was voorts gelegenheid voor een terreinwandeling in het aangrenzende mooie gebied met informaties over planten langs het wandelpad. Gelukkig was - na het zeer slechte weer in de ochtend - tijdens de wandeling het weer redelijk en droog.
Na de "Zandenbos" is het gezelschap teruggebracht via het nieuwe land naar Andijk.

In de herfst begonnen de activiteiten van de zijde van het bestuur voor de plannen voor de "Saet en Cruyt"-zolder met wat daarbij aan verbouwingsproblemen aan de orde zou kunnen komen. Er werd tevens afgetast welke zaken daarmee vervolgens aan de orde zouden komen.
Een Commissie "Saet en Cruyt" startte zijn werkzaamheden om te komen tot het realiseren van de nieuwe tentoonstelling op basis van een uitgebracht scenario en de bestudering daarvan. Zodra wat meer zekerheid werd verkregen omtrent de tijd van verbouw is de collectie voorlopig opgeborgen en toegdekt om rampen met voorwerpen te voorkomen. En zo ging met nieuwe verwachtingen en volop plannen het jaar 1984 niet ommerkbaar voor het bestuur over in het jaar 1985, dat een afronding in voorlopige zin zal betekenen van zaken die sedert enige tijd al veel aandacht vereisten. Al met al was dat 1984 voor de Vereniging "Vrienden van Oud-Andijk" niet een slecht jaar, niet een verschrikkelijk moeilijk jaar, maar een jaar van veel activiteit en hoop naar een nieuwe toekomst.

De secretaris: Gerrit van de Heide.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk