Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1985 » pagina 18-19

Een boek over de Andijker Geschiedenis

In het vorige nummer van de serie Jaarboeken, nummer 8 in 1984 uitgekomen is al gesproken over het samenstellen van een boek over de Andijker Geschiedenis. Dat was in het licht van gedachten daarover en plannen er voor om dit te realiseren. En werd gezegd dat zo'n onderneming niet zou moeten worden onderschat. Dat is natuurlijk juist. Er is veel werk aan verbonden en er zijn aanzienlijke investeringen daarvoor nodig. En zo'n boek kan onmogelijk heel goedkoop worden uitgegeven omdat de oplage te klein zal blijven wellicht - tenzij er toch heel wat mensen belangstelling bij voorbaat zouden tonen om het aan te schaffen.
Maar wie koopt nu een boek zonder het te hebben gezien, voordat het is uitgekomen? Dat zijn niet zoveel mensen die dat doen.
Je moet je echte interesseren voor het eigen dorp en directe omgeving voor je daartoe overgaat zonder al bij voorbaat exact te kunnen zien want dan pas kan worden beoordeeld of het de moeite ... en het geld waard zal zijn.
Nu is het een jaar verder en het is er nog niet en ook liggen er nog geen stapels manuscripten gereed om dit ideaal over het dorp Andijk te verwezenlijken.
Toch laat het bestuur het er nog niet bij zitten en het is duidelijk dat er toch heel goede mogelijkheden zijn om het boek samen te stellen als men denkt aan de onderwerpen die zich voor verwerking in een hoofdstuk, een deelmanuscript, zouden lenen. En wij zeiden al in 1984 dat het best mogelijk zou zijn om stukken die nu in dit en voorafgegane jaarboeken zijn verwerkt ook mogelijkheden zouden zijn om in het boek op te nemen.
Ook op de jaarvergadering is er aan herinnerd dat deze plannen nog niet in de vrieskist zijn verdwenen en nog volledig aan de mogelijkheid van een publicatie in boekvorm over de geschiedenis van dit deel van "Het Grootslag" wordt gedacht. Tenslotte heeft het gebied van en rond Andijk een al heel lang geleden begonnen bewoningsgeschiedenis en een langere wordingsgeschiedenis al achter de rug. En al is het relatief een jonge gemeente er is in de loop van de eeuwen hier genoeg gebeurd op sociaal, economisch, historisch en cultureel gebied dat de moeite van het vermelden waard is en heel boeiend zal kunnen zijn om erover te schrijven.
En er is ook in de jongste geschiedenis - historie gaat tenslotte vandaag in - veel vermeldenswaard te beschrijven.
Wij hebben al gezegd: het is niet een zaak van een paar schrijvers en het bestuur alleen. Het moet wel leven bij de eigen bevolking van Andijk. Daarom: denk er nog eens over en graag reactie!

Een aantal begrippen voor uitwerking voor een te maken boek over de geschiedenis van Andijk

Ontstaan van het gebied van het Grootslag: prehistorie.
Wordingsgeschiedenis.
Bodemgesteldheid.
Late Middeleeuwen.
Opkomst van de nederzetting.
Wanneer Andijk als gemeente.
Scheepvaart en schepen in het Grootslag.
Visserij -ansjovisvangst.
Landbouw.
Veehouderij.
Tuinderij.
Zaadteelt.
Kerken en kerkelijkheid.
Molens en gemalen: waterbeheersing.
Watergangen, sloten en baggeren.
De wegen in de polder nu.
Sociale functies.
Emigraties, emigranten elders in de wereld.
Schoolstrijd en scholen.
Andijk in de eerste wereldoorlog, mobilisatie.
De Proefpolder.
De ruilverkaveling.
Akkerbouw, de geschiedenis van de vereniging.
Cultureel leven in Andijk: toneel, zang, muziek, woordkunst.
Sport en spel in Andijk.
Verenigings leven in het algemeen.
Ruimten voor cultureel leven.
Eenden vangerij en jacht, eendenkooien.
De ramp van 1916.
Scheepsbouw, veldschuiten en hun zeilen; werven.
Andijk en de veilingen.
Gemeentewapen van Andijk.
Dorpsuitbreidingen: nieuwbouw.
Transport en vervoermiddelen, ondernemingen.
Andijk in de tweede wereldoorlog.
Armenzorg, ouderenzorg, voorzieningen.
Ziekenzorg; kruiswerk.
Recreatieve ontwikkelingen.
Een museum te Andijk.
Het klimaat te Andijk en omgeving.
Wegen en bruggen.
Vogels en zoogdieren.
Bomen in de polder en in het dorp.
Onderhoud van de dijken.
Veldnamen voor percelen, wegen en sloten.
Gemeente en bestuur.
Kerkelijke besturen.
Waterschaps besturen, Banne enz.
Plannen voor de toekomst.
Ruimtelijke ordening.
Waterwinning te Andijk, winst en gevaar.
Mechanisatie en bedrijfsvoering.
Midddenstand, bedrijfsleven.
Banken en bankwezen.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap