Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1985 » pagina 34

De Feestdag 1 april 1872 (1/5)

De commissie in de vergadering van 25 Maart benoemd en bestaande uit de heren S. Prins, Dz. Kool en D. Mantel heeft ter regeling van het Aprilfeest, dadelijk met yver de handen aan het werk geslagen. Zij riep eene vergadering bijeen, vooral van rijtuighouders in de Gemeente en verder tot C. Tensen bij de tent onder Enkhuizen, met den onderwijzer Klant, ten einde samen over de wijze van feestviering te beraadslagen.

In die bijeenkomst, reeds Woensdag 27 Maart ten huize van P.Bakker gehouden, word bovengenoemde commissie vermeerderd met twee Ieder de heeren W. Prins en R. Groot. Uit de ingekomen lijsten en ingeteekende gelden bleek dat de commissie te beschikken had over eene som van ƒ 147,50. Nu werd vastgesteld dat men met de scholieren een rit zou maken, waartoe elk zijn paard en wagen gaarne beschikbaar stelde.

De Katholieken Pieter Rood en Jan Ruiter, benevens den Protestant Jan Groen, niet in de vergadering aanwezig, en daarom later uitgenoodigd, weigerden aan den rit deel te nemen.

Na het ten einde brengen van de reis zou men de scholieren bij de weduwe Burger onthalen op chocolade, krentebrood en koek. Omstreeks zes ure rekende men kon de pret zijn afgeloopen en hadden de scholieren van den Oosterdijk alzoo gelegenheid om voor het vallen van den avond weer bij hunne oudere terug te zijn.

Zietdaar de hoofdtrekken van het programma. En al kroop nu, in de schatting der schooljeugd de tijd voort,  de eerste April lichtte toch eindelijk aan en het met ongeduld verbeide feest zou een aanvang nemen.

Het begin mogt met regt een goed begin heeten. Het was om met elkander ter kerke te gaan en daar gezamenlijk den Heer lof te zingen en Hem te danken voor de zegeningen, ons land en volk in ruime mate geschonken, eeuwen aaneen, vooral ook voor den zegen der vrijheid en onafhankelijkheid, die wij mogen genieten en waarvan de grond werd gelegd nu drie honderd jaar geleden, En bij dien lof en dank voegde zich noodwendig de bede, dat Neerland, mogt toenemen in degelijke kennis, in deugd en godsdienstzin, als de zekereste middelen tot volksgeluk, tot behoud eener gepaste vrijheid.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk