Kistemaker

Thuis » Jaarboekjes Oud Andijk » 1985 » pagina 35

De Feestdag 1 april 1872 (2/5)

Met geestdrift had de geachte prediker, Ds. Brink, zijne hoorders bij onze verlossing van het Spaansche juk bepaald en tot eene regte waardeering van onze tegenwoordige voorrechten opgewekt, zoodat de kerkgangers uitnemend gestemd het kerkgebouw verlieten om aanstalten te maken voor de optogt.

Te half een zouden de rijtuigen bij de wasterschool zijn. Dat vele kinderen te twaalf ure reeds present waren behoeft nauwelijk te worden vermeld. Uitgenomen de kinderen van de katholieke buurtschap de Bangert, die afwezig bleven, was het jonge volkje, allen versierd met oranjelint en allen met het in de laatste dagen onafscheidelijke vlaggetje in de hand, gezeten, en met zes mannen te paard voorop, netjes uitgedost, ging het voortwaarts naar de middenschool.

Zoodra men daar met de plaatsing der kinderen gereed was, werd de reis voortgezet naar de oosterschool en binnenkort zag men 26 wagens in langzame draf het oosten verder inrijden, om eindelijk op het land van C. Tensen en bij diens wooning om te keren.

Stond op de plaats der afreis, in de Kerkbuurt, eene groote menigte volks met opgeruimde gezigten het nooit geziene schouwspel aan te staren. 't Was tot aan de Tent toe dat om zoo te spreken, geen grootje aan het spinnewiel bleef. Elk moest den schoonen optogt zien en elk had genoegen in die zingende en juichende en opgetooide kinderschaar, in die netjes versierde voerlieden met hunne bezitters. Zoo kwam men na twee uren op de plaats der afreis terug en daar het nog vroeg genoeg was, werd besloten om den Kagedijk om en zoo door Wervershoof te rijden om bij de westerschool den optogt te eindigen.

Zij die te Wervershoof het Aprilfeest met goede oogen aanzagen wisten haast geen woorden te vinden om hunne opgetogenheid uit te drukken over zulk een sierlijken en nobelen optogt, nobel daarom vooral, omdat alle kinderen, van armen en rijken, er aan deel mogten nemen. Zonder ongelukken te hebben gehad kwam de trein in orde terug, de kinderen verlieten de wagens en stonden weldra, omgeven door vele menschen, voor de wonig van de secretaris des Departements geschaard, waar zij onder leiding van de onderwijzers Kool en Klant eenige gelegenheidsliederen zongen, welk gezang de heer Klant met de klarinet ondersteunde. Met erkentelijkheid, met groot genoegen ontving de secretaris dit eerbewijs van de jeugdige feestelingen, met erkentelijkheid ook aan hen, die deze vergoeding hem bereid hadden voor het gemis, dat hij leed door geen deel te nemen aan het schoone feest.


© 2001-2019 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap