Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1990 » pagina 43

Andijk in de eerste helft van de 19de eeuw

De gemeente stond zijn vestiging evenwel toe omdat zij het inwoneraantal groot genoeg achtte voor drie bakkers, meer concurrentie toejuichte, en het oktrooi van 1771 in strijd achtte met de wet op het patent.

Het lijkt mij zinvol om, hier aan de hand van het kohier van de personele omslag een indruk te geven van de materiële welstand van de bevolking in 1840.
Andijk telde op 1 januari 1840 1456 inwoners, namelijk 741 mannen en 715 vrouwen. Zij vormden tesamen 308 huisgezinnen die in 249 huizen woonden. In totaal zijn vorig jaar 214 personen in de genoemde belasting aangeslagen.

Tarief

Waarin aangeslagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
< ƒ 10

168
21
9
4
5
4
3

personen
' '
' '
' '
' '
' '
' '

ƒ 11 - ƒ 20
ƒ 21 - ƒ 30
ƒ 31 - ƒ 40
ƒ 41 - ƒ 50
ƒ 51 - ƒ 60
> ƒ 60

Tot de laagst aangeslagenen behoorden onder anderen de beide onderwijzers, Anthonie Sas en Arend Bakker (ƒ 2), en heelmeester B. Imming (ƒ 4,50). Burgemeester Van der Meer betaalde ƒ 53. De drie hoogst aangeslagenen waren Pieter Rzn. Kooijman (ƒ 62,50), Cornelis Veer (ƒ 74) en de weduwe van Jan Willemsz Groot (ƒ 81).
Het vaststellen van de aanslagen gebeurt door de Commissie van Repartitie, waarvan de leden door Gedeputeerde Staten zijn benoemd. Nadat het opgemaakte kohier 14 dagen ter visie van belanghebbenden heeft gelegen wordt het, indien er geen bezwaren zijn ingediend, ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten aangeboden. De betaling van de belasting vindt in drie temijnen plaats met de vervaldata 9 mei, 27 juni en 3 oktober.

Over armen en zieken.

Een paar maanden nadat ik mijn funktie in Andijk had aanvaard overleed op 8 september 1829 na een lang ziekbed heelmeester Hendrik Blokker. Blokker was pas 37 jaar en liet elf kinderen achter. Ik herinner mij die droeve gebeurtenis nog goed omdat ik enkele van zijn kinderen in mijn klas had en mij daarom verplicht voelde de begrafenis bij te wonen.
Het was mijn eerste kennismaking met een van de typisch Westfriese gebruiken. In het sterfhuis was de klok stilgezet en waren de spiegels omgedraaid. Familie en genodigden droegen allen rouwkleding, waarbij de vrouwen alle niet-funktionele sieraden hadden afgelegd. Nadat de kist was gesloten zette men die op een wagen waarna zijn vrouw Marijtje Kooiman en de oudste kinderen op de wagen klommen en op de kist gingen zitten. Stapvoets reed de wagen naar het kerkhof gevolgd door een aantal andere wagens waarop familie en vrienden hadden plaatsgenomen.
Na de begrafenis ging het weer terug naar het sterfhuis waar inen bij de broodmaaltijd zogenaamde begrafenisbroodjes nuttigde.

Blokker is opgevolgd door de uit Medemblik afkomstige Bernardus Imming die, aangezien hij ongehuwd was, bij de weduwe Blokker introk.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap