Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1990 » pagina 51

Andijk in de eerste helft van de 19de eeuw

Tot besluit.

Ik wil mijn verhaal eindigen met enkele zeer recente gegevens betreffende de financiën van de gemeente die voorkomen in de rekening en verantwoording over 1840. De rekening die pas een paar dagen geleden is opgemaakt en nog in de raad behandeld moet worden laat zien uit welke bronnen de gemeente haar geld put en waaraan zij dat geld besteedt. De totale ontvangsten hebben vorig jaar ƒ 2.930,03 bedragen. Afgezien van een buitengewone ontvangst van ƒ 295,35 (bestaande uit een bijzondere omslag ten behoeve van de aflossing van schulden) kwam dit geld uit de volgende hoofdposten.
Personele omslag ƒ 1.630.
Additionele centen op de grondlasten, ontvangen via de ontvanger der Rijksbelastingen ƒ 410,34.
Pacht van de overtoom ƒ 222,50.
Kaai-, ton- en mandgeld ƒ 139,35.
Erfpacht en rekognitie ƒ 162,50.
Buitengewone omslag ƒ 125,00.

De uitgaven, in totaal ƒ 2.667,58, zijn in afdeling 2 als volgt gespecificeerd.
Hoofdstuk I.
paragraaf 1. Plaatselijk huishoudelijk bestuur ƒ 1.099,91.
Hieronder vallen de salarissen van de burgemeester/secretaris ƒ 350, de gemeenteontvanger ƒ 138,90, bestuurskosten, presentiegelden van de raadsleden, onderhoud gebouwen en kerkhof.
paragraaf 2. Publieke veiligheid ƒ 584,28.
Hieronder vallen de salarissen van de veldwachter ƒ 120 en de nachtwacht ƒ 40, het onderhoud van de brandspuit ƒ 29,85 en het onderhoud van de Broekerhaven ƒ 300.
Hoofdstuk II.
paragraaf 1. Armwezen ƒ 203,25. In dit bedrag is onder andere de jaarwedde van de vroedvrouw van ƒ 180 begrepen.
paragraaf 2. Openbaar onderwijs ƒ 500. Betreft de jaarwedden van de onderwijzers en onkosten van de school.
Hoofdstuk III.
Onvoorziene uitgaven, in totaal ƒ 132,64.
Afdeling 3 betreft de betaling van rente over- en de aflossing van schulden, ƒ 147,50. Het batig saldo bedroeg over 1840 derhalve ƒ 262,45.

Beste ouders, ik ben me ervan bewust dat de weergave van bovenstaande cijfers nogal schril afsteekt tegen de gegevens die ik in de rest van het verhaal heb verweven. Hoe ik ze in de uiteindelijke versie zal verwerken weet ik nog niet. Toch lijkt het me van belang om er aandacht aan te besteden opdat de kinderen inzicht krijgen in de taken van de gemeente en de verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur. Ontvang tenslotte de hartelijke groeten van Jannetje en de kinderen. Ik hoop u in mijn volgende brief goed nieuws over de aanstaande bevalling te kunnen melden.

Arend.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact