Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 2001 » pagina 12-14

Verslag Jaarvergadering 2000

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Oud-Andijk gehouden op donderdag 6 apri1 2000 in dorpshuis "Centrum" te Andijk.

1. Opening
Voorzitter Angelique Buis opent om 20.05 de jaarvergadering en heet alle 73 personen welkom, in het bijzonder erelid dhr. Cees Visser.
"De eerste van deze eeuw, en dat noem ik zo omdat het toch een bepaalde méérklank geeft.
Voor nu wellicht niets bijzonders, maar voor later, als wij er niet meer zijn, misschien waardevol. En zo maak je al snel met woorden iedere vergadering bijzonder. En eigenlijk vind ik dat ook zo.
Dat mensen zich vrijwillig, zonder enig persoonlijk gewin verenigen en dienstbaar maken aan de gemeenschap. Uw aller inbreng, op wat voor manier dan ook, wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Bij deze door het gesproken woord, volgend jaar als geschreven woord.
Ik wilde aanvankelijk een speciaal welkom heten aan deze en gene, maar ik bedacht mij tijdens mijn voorbereiding dat ik jullie komst, dat ik jullie allemaal speciaal welkom heet. Geen uitzonderingen. En uiteindelijk kom ik dan toch maar weer bij mijn uitgangsgedachte. Wie of wat je ook bent, u geeft blijk van interesse. En geloof me, dat ervaren wij als bijzonder. Niet bijzonder gewoon, maar gewoon bijzonder. In mijn woordje verderop zal ik deze woorden nog in een andere context gebruiken. Dus een speciaal welkom aan u allen en een zinvolle avond toegewenst."

2. Mededelingen door de voorzitter
- Bericht van verhindering is ontvangen van Dirma Mantel, Helmut de Kruijff en Marc Zwier.
De koeken zijn met korting beschikbaar gesteld door "Bakkerij Vea". Bloemsierkunst "Anthos" verzorgt, ook met korting, de presentjes.
- Zoals u in het jaarboekje heeft kunnen lezen, is het bezoekersaantal gedaald. Verschillende factoren liggen hieraan ten grondslag. Wel zitten we nu weer op een aantal van 439 leden.
- Tentoonstellingen
De prachtig opgepoetste koperen spuiten in de grote zaal zijn om verschillende redenen in een te vroeg stadium verwijderd. Wij vragen hiervoor begrip aan die bezoekers die ons museum in die periode hebben bezocht.
Onze nieuwe tentoonstelling wordt een allegaartje. Uw favoriete voorwerp mag tijdens deze tentoonstelling een plaatsje in ons museum krijgen. Het hoeft dus niet oud te zijn, als het voor u maar bijzonder is. Een drietal voorbeelden worden vanuit het bestuur opgenoemd.
- Saet & Cruyt
De samenwerking met Saet & Cruyt verloopt heel goed. Als u een regelmatig luisteraar en "kijkeraar" van de regionale radio of televisie bent, heeft u ons de afgelopen tijd vaak kunnen bewonderen. Ook op beurzen en markten en in entrees van tehuizen vonden vooral de presentatie van onze voorwerpen een goed gehoor.
- Stichting Oud-Andijk
Het onderhoud van het gebouw is in ieders belang. Vroeger kon dat met goedwillende beunhaasjes, vrijwilligers enzovoort. Tegenwoordig hebben we met de Arbo-wetgeving te maken. Niet verkeerd wat betreft veiligheid betrokkenen. Echter, het bemoeilijkt soms wel de aanpak van grote financiële projecten. De mensen van de Stichting zijn heel actief bezig om geldelijke stromen op te sporen, maar omdat dit misschien langer duurt dan men wil wordt op voorhand met de noordelijk gevel begonnen. De rest volgt dan geleidelijk en u begrijpt, wij als Vereniging dragen daar ook ons steentje aan bij. Dat is waar uw verenigingsgeld mede voor wordt gebruikt.
Dan is de bouw van een Dijkmagazijn nog steeds een optie, en dit blijft de aandacht houden. En wat dacht u van de kolken. De planken, alles raakt verrot. Nu minder zichtbaar door het opgeknapte "voorkomen" van de tuin, maar zeker ook toe aan een opknapbeurt. Na deze zinsnede kan Jack Sijm het niet laten door te melden dat er in de bedoelde tuin een drainage is aangelegd. Daarvóór kreeg hij van de buurtbewoners te horen "het lijkt net een waterballet". Maar, zo gaat hij verder, "we maken er een mooi paradijsie van, zôlang ik niet verdreven wor". Tot zover Jack Sijm.
- Het kleine zaaltje is op kosten van de Vereniging opgeknapt. U heeft het wellicht al gezien. Dit kon wel met vrijwilligers gebeuren. Dank aan de leden die hebben geholpen. Echter, het grote onderhoud moet professioneel.
Zo gebeuren er dus wederzijds belangrijke dingen die nodig zijn. Maar mensen, we blijven extra, actieve, hulp nodig hebben. Zegt het voort en geeft u op bij de bestuursleden al is het soms maar incidenteel. Ook financieel moet het plaatje scherp blijven door het nieuwe systeem. Omdat wij huur dienen af te dragen aan de Stichting en er een dalende bezoekersaantal is geconstateerd, zal de buffer snel kleiner worden. En dat kunnen we in het jubileumjaar toch eigenlijk niet gebruiken.
Het woordje jubileum, ik laat het nu toch maar vallen, het lijkt nog zo ver weg. Eigenlijk omdat we de officiële jubileumdatum aan de 25e jaarvergadering willen koppelen. Op twee oktober bestaan we op papier 25 jaar. De activiteiten zijn dan ook tussen oktober en maart / april gepland. U hoort van ons.
We zitten nu op 439 leden. Nadat we een terugval in ons ledenaantal hebben gehad, zitten we nu dus weer boven het aantal van 425. De gelukkige is Arnold Vriend. Hij ontvangt een houten tulp. Als reden van zijn lidmaatschap geeft hij aan: "Door het stukje van dhrn. Kieft en van Gelder". Hij doelt op een stukje in het jaarboekje over "Pop Vriend", geschreven door dhr. Guus van Gelder en dhr. Siem Kieft.
We hebben in 1999 de vrijwilligersprijs, georganiseerd door het "Lokaal Compliment 1999" op een haar na gemist. We zijn dus met z'n allen wel goed bezig.
En zo zal de 26e jaarvergadering ook vast weer bijzonder zijn, of een 34e. U begrijpt me vast wel ...... als vriend ......van Oud-Andijk.

3. Verslag van de Jaarvergadering 1999
Het jaarverslag van de Vereniging over het jaar 1999 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van de rondvraag van vorig jaar, gesteld door dhr. Zwart, weet Ko Visser te melden dat er informatie over de Hervormde kerk door dhr. Zwart bij hem is ingeleverd. Hiervoor wordt hij bedankt. Het zal worden doorgespeeld naar één van de redacteuren van het jaarboekje, Guus van Gelder.

4. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken die voor de jaarvergadering van belang zijn.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.

6. Jaarverslag en financieel overzicht penningmeester
Penningmeester Corina Sas neemt het woord en verduidelijkt het financieel jaarverslag over 1999. Ze legt op een voortreffelijke wijze het "hoe en waarom" uit.
Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. De penningmeester mag op deze wijze doorgaan.

7. Verslag kascommissie
De heer Siet de Vries heeft met de heer Tjem Tensen de boeken en bescheiden van de penningmeester nagekeken. Alles werd in orde bevonden. Het voorstel is om decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Uiteraard worden de commissieleden bedankt.

8. Benoeming kascommissie
Omdat dhr. Vok Singer waarschijnlijk niet in de gelegenheid is om in deze commissie zitting te nemen, wordt besloten twee nieuwe leden te benoemen. Als lid van de kascommissie wordt dhr. Butterman benoemd en via een schrijven meldt mevr. Dirma Mantel zich als reservelid. De commissie zelf bestaat nu uit dhr. Siet de Vries en dhr. Butterman.

9. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend is voorzitter Angelique Buis.
Omdat niemand zich heeft aangemeld voor de vacature van de voorzitter, heeft Angelique besloten om er nog "een jaartje aan te plakken". In de jaarvergadering van 1999 heeft ze al te kennen gegeven er mee te willen stoppen. Ook wordt gezocht naar een vice-voorzitter. Nieuwe bestuursleden zijn de heren Sam Vijn en Ko Visser.

10. Rondvraag
Dhr. Meindert Schenk vraagt zich af of de Vereniging subsidie krijgt van de gemeente.
Tot nu toe redden we het zonder. In het jubileumjaar zullen we zeker een subsidieaanvraag richting de gemeente sturen. Dhr. Jaap Groot van de gemeente weet ons te vertellen dat de Vereniging in het jubileumjaar een subsidie krijgt toebedeeld van ƒ 1.000,=.

Dhr. Guus van Gelder gaat staan en legt uit waarom sommige leden een jaarboekje "met een witte bladzijde" hebben gekregen. Een technisch probleem met het papier ligt hieraan ten grondslag. Mocht er iemand zijn die zo'n boekje heeft gekregen, dan mag deze zich melden bij dhr. van Gelder.
Dan heeft hij ook nog een nieuwtje. Volgens Guus is de onbekende man op de bovenste foto op pagina 68 van het jaarboekje Jan Schotsman. Het onderschrift bij deze foto is niet DBSG maar "Kunst naar Kracht".

Dhr. Fred Drontmann vindt het vreemd dat het opknappen van het museum niet door vrijwilligers mag worden uitgevoerd, zoals de voorzitter eerder tijdens deze jaarvergadering heeft gesuggereerd.
Lotty Havelaar van Stichting Oud-Andijk gaat staan en legt uit dat bij dit soort ingrijpende werkzaamheden de arbo-wetgeving zal moeten worden nageleefd. "Het mag dus gewoon niet". Maar het moet toch kunnen, zo gaat dhr. Drontmann verder. Om het gebouw is het wel netjes. Alleen dankzij vrijwilligers.
Lotty herhaalt haar woorden: "Bij dit soort werkzaamheden mag het gewoon niet".

11. Sluiting en pauze
"Er zijn leden die vinden dat we na een jaarvergadering te opgewekt naar huis gaan, terwijl er wel degelijk problemen op de loer liggen. Ik ben van mening dat we dit kunnen blijven oplossen als we voldoende gehoor geven aan de roep om welke hulp dan ook. Ik stuur u dus met huiswerk naar huis. Kijk om uw heen en vindt nieuwe vrienden".
Met deze woorden sluit de voorzitter om 20.52 de jaarvergadering.

16-04-2000
Ton Jonker, secretaris Vereniging Vrienden van Oud-Andijk.

Na de pauze werden we vermaakt door dhr. Theo van Ophem uit Wervershoof. Hij ging nader in op de polderschuiten van weleer. Hij vertelde op een leuke manier over dit onderwerp en liet een (verkorte) film zien van de schuitenrace uit 1999.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact