Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 2003 » pagina 8-9

Verslag van de Jaarvergadering 2002

9 april 2002, dorpshuis "Centrum" Andijk

Ton Jonker

1. Opening
Voorzitter Angelique Buis opent om 20.06 de jaarvergadering en heet alle 60 personen welkom.
Goedenavond leden, vrienden van Oud-Andijk. Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom. Ik zie bekende gezichten: erelid dhr. C. Visser, mensen van de verschillende werkcommissies, Saet & Cruyt en de Stichting Oud Andijk. Ik zie ook mensen die ik nergens anders dan hier bij deze jaarvergadering tegenkom en bedenk dan; Goh is dat alweer een jaar geleden? Onbekende gezichten van wellicht nieuwe leden, of eigenlijk gewoon… toegegeven: "ik ken ok niet iederien in oôs uitgestrekte durp".

We hebben dit jaar te maken gehad met veranderingen. Niet altijd even gemakkelijk, maar samen kwamen we er toch weer uit. Problemen die een beetje blijvend zijn ondervinden we bij het archiveren en registreren van de voorwerpen. Een onderdeel dat toch eigenlijk van wezenlijk belang is. Zo ook de uiteindelijke aanname van nieuwe historische voorwerpen. Een goed en weloverwogen besluit kan soms leiden tot het afwijzen van ingebrachte spullen. Het bestuur wil zich er nog maar eens op voorstaan dat de geschiedenis van Polder "Het Grootslag" t/m de ruilverkaveling de periode is die we in het museum naar voren brengen. Andere activiteiten buiten het museum om liggen wat ons betreft minder in het vizier. maar krijgen wel onze aandacht. Indirect proberen wij onze mening t.a.v. bijvoorbeeld de voor de Andijker bevolking beeldbepalende gebouwen kenbaar te maken. De politiek mag daar verder de juiste invulling aan geven. En u als kiezer heeft daar uiteraard ook een stem in. Het blijft een prioriteitenlijstje. Onze prioriteit is het museum en haar toebehoren. Het museum dat we sinds een jaar nu huren van de Stichting Oud-Andijk. Deze heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Lotty als voorzitter (steevast van plan om de 25 vol te maken ???). Henk de Boer secretaris, (zal overigens pas na de pauze aanwezig kunnen zijn.) Sip de Jager penningmeester en verdere leden: Frans Laan, Sanja Singer, Peter Zwagerman en 2 nieuwe mensen: Piet Tensen en Martin Schuitemaker.

Dit bestuur heeft zich de afgelopen jaren, toen nog met het echtpaar Jaap en Elly Groot in de gelederen sterk gemaakt voor de restauratie van het schilderwerk.
I.s.m. het SPOS, een organisatie die leerlingschilders de gelegenheid geeft hun vak in de praktijk te leren, is een mooi resultaat neergezet. Volgens Lotty hebben ze zich ook creatief kunnen uitleven. U moet maar eens een bezoekje aan het toilet brengen als u in ons museum bent!! Verder is men druk doende in de bouwcommissie (samengesteld uit leden van onze Vereniging en de Stichting) om de uitgebreide plannen voor het dijkmagazijn te realiseren. De financiën zijn echter niet toereikend en nu wordt er naarstig gezocht naar subsidies, fondsen en andere geldschieters. (de vergunningen zijn al min of meer rond). Als Vereniging zullen wij dat magazijn erbij moeten huren, dus onze kosten zijn dan ook stijgende. Afwegende of het de moeite waard is zeg ik: Ja, mits het financieel haalbaar is. We wachten de toezeggingen af.

Een bron van inkomsten zou volgens sommige leden kunnen zijn: De videoband van Polder "Het Grootslag verkopen…"
Deze videoband is een veelgevraagd stukje herinnering. Als bestuur hebben wij besloten niet te kopiëren en te verkopen. Het is voor ons een bijzonder leuk middel om ons te presenteren bij zusterverenigingen en andere instellingen. En ook in het museum blijkt het de meest gedraaide film te zijn. We hopen dat (vooral degenen met verre familieleden) hier toch begrip voor zullen hebben. En wees eerlijk we verkopen misschien een paar banden en al snel zal er door menigeen gekopieerd worden. Dat is gebruikelijk in onze kopieermaatschappij. Over kopieën gesproken: duizenden jaarboekjes gingen onder zijn toeziend oog voorbij. Piet Schuitemaker draaide namens AVV i.s.m. onze redactie het boekje in elkaar. Dit was voor hem echter de laatste uitgave. We hebben hem voor vanavond uitgenodigd, maar: "Moidje ik hew moin wekelijkse zangeivendje, dus doe ut maar bai Guus as ie weer wat opknapt is". "Nou daar kun je het mee doen. We wilden Guus en Siem toch al een extraatje geven, want ze hebben er ook al 10 jaar opzitten. Een Andijker juttertje voor de heren, symbolisch voor al de bijelkaar gejutte informatie, verpakt in leuke leesbare artikels voor ons boekje. We hopen, Guus en Siem, dat jullie ons nog vele jaren kunnen assisteren. vandaar eigenlijk deze extra attentie. Bij Piet zullen we de fles persoonlijk overhandigen.

Nu we toch in de presentjes zitten; het zal u niet zijn ontgaan dat we het 500e lid hebben binnengehaald. Het is Joop van Duijn. Joop is, samen met zijn vrouw Magda inmiddels in het zonnetje gezet. Een stukje in de plaatselijke krant, helaas zonder foto, berichtte ons hierover.
Elly Groot, die deel uitmaakte van de Stichting, en voor ons in de tentoonstellingscommissie zitting had, heeft afscheid genomen. Ze is ook met een attentie bedankt voor haar inzet.
U las het al in het jaarboekje: we hebben meer afscheid moeten nemen. Hetzij door het aangaan van andere werkzaamheden, of door overlijden…
Hieraan gekoppeld wil ik u nog mededelen dat we namens ons bestuur onze condoleances aan de fam. van Henk Tuytel hebben betuigd. Jarenlang actief bestuurslid, maar op het moment van overlijden geen binding meer hebbende met de Vereniging, wil ik vanaf deze plaats de fam. nog eens extra sterkte toewensen.
Zakelijkheid alleen ligt niet in onze Westfriese aard, maar het siert de instelling van al onze bestuurs- en commissieleden dat ze zich ook sociaal opstellen. Dank daarvoor.
Het ligt ook niet in onze aard om ellenlange verhalen te houden als er toch niks meer te vertellen lijkt, bij deze wil ik dan ook mijn openingswoord eindigen. En mocht u het toch niet lang genoeg hebben gevonden, in de rondvraag zou u zich wellicht nog kunnen uitleven. Ik hoop op een zinvolle en plezierige vergadering.

2. Mededelingen door de voorzitter
Bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeester. Verder mevr. Beb Veenstra, mevr. Annie Prikkel, mevr. Janny Groot, mevr. Corina Sas, dhr. P. Kooijman en dhr. Henk de Boer.

3. Verslag Jaarvergadering 2001
De notulen van de jaarvergadering van 3 april 2001 worden door de leden goedgekeurd.
Voorzitter Angelique Buis merkt op de secretaris de serenade, uitgevoerd door fanfarekorps "Excelsior", in de notulen van 2001 vergeten is te vermelden. Dit ter gelegenheid van de 25e jaarvergadering van de Vereniging.

4. Ingekomen stukken
Een ingekomen stuk van Stichting Oud-Andijk, waarin aandacht wordt gevraagd voor het boek van Wouter Schoemaker met als titel "Moment voor Monumenten".

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.

6. Jaarverslag en financieel overzicht penningmeester
Omdat penningmeester Atie Jonker er bij haar eerste jaarvergadering in 2001 niet aanwezig kon zijn, wordt zij alsnog aan de leden voorgesteld.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt overigens goedgekeurd.

7. Verslag kascommissie
De commissie bestaat uit mevr. Dirma Mantel en dhr. Jaap Butterman. Dhr. Jaap Butterman deelt mee dat het een schone boekhouding is. "Laten we het maar goedkeuren".
Het voorstel is om decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Uiteraard worden de commissieleden bedankt.

8. Benoeming kascommissie
Als lid van de kascommissie wordt dhr. Piet den Hartog benoemd.
De commissie zelf bestaat nu uit mevr. Dirma Mantel en dhr. Piet den Hartog.

9. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn mevr. Jeanette Linders, dhr. Sam Vijn en dhr. Ko Visser.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, stelt het bestuur voor hen voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. Met dit voorstel gaat de vergadering akkoord.
"We benne bloid met het huidige kluppie".

10. Rondvraag
dhr. Carel de Jong vraagt zich af wat het probleem is van de inventarisatie van het archief. Voorzitter Angelique Buis legt uit dat er een tekort aan vrijwilligers is die dit willen oppakken.

11. Sluiting
Na de pauze zullen we worden vermaakt op een culturele manier door dhr. D. de Jong. Hij geeft straks een diapresentatie over "de Stolp" in Noord-Holland. "Nog een genoeglijke avond".
Met deze woorden sluit de voorzitter om 20.31 uur de jaarvergadering.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk