Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 2008 » pagina 8-9

Verslag Jaarvergadering 2007

Ko Visser
notulist

Gehouden op dinsdag 3 april 2007, in het Dorpshuis te Andijk.

1. Opening:
Voorzitter Paul Oudeman opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle 58 leden aanwezigen van harte welkom. De agenda voor deze avond ligt op tafel. Er zijn geen punten aan toegevoegd.

2. Mededelingen door de voorzitter:
Bericht van verhindering ontvangen van: Fam. Kooiman, Fam. de Kruijff, Dhr. J. Ruiter, Dhr. P. den Hartog en Mw. T. Wester.
Overzicht van het afgelopen jaar:
De voorzitter schetst vervolgens in het kort het afgelopen jaar. Bij aanvang memoreerde hij het overlijden het afgelopen jaar, van een drietal leden, welke een belangrijke rol hebben gespeeld binnen onze vereniging c.q. museum.
Als eerste werd genoemd Guus van Gelder, welke vele jaren voor onze vereniging heeft gewerkt aan het jaarboek, maar daarnaast was hij ook nog een trouwe suppoost. Een stuk over hem is gepubliceerd in het jaarboek.
Als tweede stond hij stil bij het overlijden van ons erelid Wim Wester, wonende te Hoorn, begin maart 2007. Wim was werkzaam in Andijk als amateurarcheoloog. Door zijn inbreng zijn er vele oudheidkundige vondsten in het museum onder gebracht in de vitrinekast op de overloop naar de bovenverdieping. Hiervoor heeft hij in 1980 dan ook het erelidmaatschap van onze vereniging gekregen.
Tot slot stond hij ook nog even stil bij het overlijden van Gerrit. v.d. Heide, in september 2006 in Kallenkote bij Steenwijk (OV). Gerrit v.d. Heide was secretaris en samen met Kees Visser één van de medeoprichters van de Vereniging en het Poldermuseum. Na zijn verhuizing uit Andijk, bleef hij nog lange tijd zeer betrokken bij de Vereniging Vrienden van Oud Andijk.

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in het museum. Een kleine greep daaruit: De archiefcommissie heeft zijn (her)inventarisatie en de vastlegging op foto's van de collectie afgerond. Ruim 2000 objecten zijn gefotografeerd, opnieuw bekeken en beschreven. Een behoorlijk project waarvoor de medewerkers, Sjaak v.d. Gulik, Wim Jan Visser, Jos Kuin, Arie Bos, Siet de Vries en Marijke Bankert, hartelijk worden bedankt. De eerste fase van het nieuwe archief is hiermee afgerond. De volgende fase zal zijn de verwerking van deze gegevens in ons archiefprogramma. De verandering van de entree van het museum met de daarbij behorende inrichting van de filmruimte, het grootste gedeelte is nu klaar, maar een aantal kleine zaken moeten nog geregeld worden. Een geschikte balie is gevonden. Verder zijn we bezig met een nieuw beeldscherm voor de filmruimte. Deze hopen wij met behulp van een aantal sponsoren te kunnen verwerven. Daarnaast hebben wij gelukkig het museum weer alle geplande dagen open kunnen houden. Onze suppoosten hebben zich daar weer keihard voor ingezet. Echter hun aantal begint te slinken, dus nieuwe aanmeldingen zijn zeer welkom. Gemiddeld draait een suppoost ongeveer 6 tot 8 keer per jaar een dienst, dus dat is best te doen. Het afgelopen jaar is het bestuur wederom naarstig op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden maar veel animo daarvoor is er niet, tot op heden hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. De voorzitter doet een oproep tot leden, welke enkele dagdelen per maand zich bezig willen houden met het onderhouden dan wel restaureren van onze collectie. We hebben veel en willen dit ook zo lang mogelijk behouden. Eén van de eerste stappen, die nu gezet wordt, is het behandelen van het gebouwen de collectie tegen houtworm. Samen met de Stichting Oud Andijk wordt hieraan gewerkt en zal de komende zomer zijn beslag krijgen.

Hierna doet de voorzitter nog een oproep om materiaal aan te leveren voor het komende jaarboek. Dit jaar is het nog gelukt maar volgend jaar is het afwachten. Na het wegvallen van Guus van Gelder heeft Siem Kieft ook te kennen gegeven mede vanwege zijn gezondheid er mee te stoppen. Hij geeft aan dat het bekend is, dat er vele Andijkers zich bezig houden met de historie maar dat slechts enkelen daaraan ruchtbaarheid geven. Om het jaarboek in de huidige vorm te kunnen voortzetten verzoekt hij om inbreng van hen. Het resultaat zal te zien zijn als de 32e editie van het jaarboek uitkomt.

Tot slot benoemd de voorzitter het feit dat vanuit het bestuur de afgelopen maand een brief is verzonden aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumentenzorg. Dit naar aanleiding van het ingediende verzoek tot sloop van Buurtje 2 te Andijk, zijnde de oude werkplaats van de familie de Graaf. Dit verzoek is mede gedaan omdat naast Buurtje 2, de laatst overgebleven schuiten helling van Andijk is gelegen. Deze dreigt verloren te gaan als Buurtje 2 wordt gesloopt. Dit verzoek is gedaan omdat de gemeente Andijk (nog) geen Monumentenverordening heeft. Op deze wijze proberen wij nu om deze unieke schuitenhelling te behouden door hem als Rijksmonument te laten aanwijzen. Wij wachten het resultaat af.

3. Verslag Jaarvergadering 2006:
De notulen van de jaarvergadering van 4 april 2006 worden door de leden goedgekeurd, onder dankzegging aan Ko Visser en Paul Oudeman.

4. Ingekomen stukken:
Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken ter tafel gebracht.

5. Jaarverslag secretariaat:
Het secretariaat is het afgelopen jaar waargenomen door de voorzitter. Door Ton Jonker, welke de ledenadministratie beheert zijn de benodigde cijfers weer aangeleverd. Hieruit blijkt dat het bezoekers aantal uitkwam op 3222, weliswaar minder dan het vorige jaar doch nog steeds boven het normale gemiddelde van 2500-2700 bezoekers. Dit was weer mede door de goede exposities, welke er het afgelopen jaar waren. Het leden aantal is gelijk gebleven met 513 leden. Wederom is gebleken dat leden hun adreswijziging niet of nauwelijks doorgeven. U wordt verzocht dit zo snel mogelijk te doen zodat dit o.a. met de bezorging van de jaarboekjes minder problemen geeft.
Tot slot wordt verwezen naar de publicatie in het jaarboek 2007 waarin de verkoop van oude jaargangen van het jaarboekje worden aangeboden.

6. Financieel overzicht 2006:
De penningmeester Atie Jonker geeft uitleg: Zij heeft de begroting voor 2007 t.o.v. die van 2006 verhoogd en er ontstaat nu een tekort. Dit is gebaseerd op de aanschaf van audio- en videoapparatuur, (waarvoor nog evt. subsidie kan worden verkregen); de belettering van de Trespa borden en de verbouwing van de entree. Atie merkte nog op dat de vereniging keurig binnen de begroting van 2006 was gebleven. Naar aanleiding van de toelichting op het jaarverslag en begroting van 2007 vraagt Atie om commentaar. Er komen geen reacties.

7. Verslag kascontrolecommissie:
De commissie bestond dit jaar uit de heren J. Groot en J. Visser. Op 21 maart heeft de commissie de boeken gecontroleerd. Omdat beide heren geen boekhouder zijn hebben zij steekproefsgewijze gecontroleerd en alles in orde bevonden. De commissie deelt complimenten uit aan onze penningmeester Atie Jonker en verzoekt de vergadering decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie.

8. Benoeming kascontrolecommissie:
Reglementair treed dhr. J. Groot af, dhr. J. Butterman stelt zich tijdens de vergadering (weer) beschikbaar. De kascontrolecommissie zal daarom bestaan uit de heren J. Visser en J. Butterman.

9. Bestuursverkiezing:
Volgens het rooster van aftreden is dhr. Tjerk Bakker aftredend en herkiesbaar lid voor de tentoonstellingscommissie. Daar er geen andere kandidaten zijn ingediend wordt met instemmend applaus Tjerk herkozen. De vacature van secretaris en een extra bestuurslid binnen het bestuur blijven vooralsnog vacant.

10. Rondvraag:
Piet Tensen: doet een oproep voor vrijwilligers om gereedschappen op te knappen. Spontaan melden zich aan: dhr. Ruud Venekamp, dhr. K. Tensen, dhr. K. Dudink en dhr. J. van der Gulik.

11. Sluiting:
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering om 20.30 uur af. Na de pauze geeft de heer Sjaak Bos een vermakelijke en leerzame lezing over het ontstaan en de geschiedenis van de Westfriese Omringdijk. Dhr. Bos begint zijn lezing met een gedicht van Koos Groot uit Hoorn genaamd: de dijk van Andijk. Op verzoek van diverse leden zal dit gedicht in het komende jaarboek worden afgedrukt. De voorzitter sluit om 21.50 uur onder dankzegging en een bloemetje aan Dhr. Bos, de avond af.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact