Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 3

Uit het bewijs van eigendom, 9 mei 1934

VEILING ONROEREND GOED

Den negenden Mei negentienhonderd vier en dertig, des avonds zeven uur:
In het café “Nieuw Andijk” te Andijk-West,
In tegenwoordigheid van den Edelachtbaren heer Jonkheer Meester Doctor Bastiaan van den Brandeler, Kantonrechter te Hoorn wonende aldaar,
Wordt door mij, Gerardus Wilhelmus Koerman, notaris ter standplaats Hoogkarspel, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, overgegaan tot de openbare verkooping van:
Een huis, waarin woning en winkel, met schuur, erf en tuin te Andijk-West, gelegen aan de Bangert, hoek Stormweg, kadastraal bekend gemeente ANDIJK, sectie D, nommer 69, groot vier en dertig aren, twee en zeventig centiaren.
Welk onroerend goed behoort aan den heer
NICOLAAS DOL KLAAS'ZOON, winkelier en brandstoffenhandelaar, wonende te Andijk-West.
Alle gemelde perceelen bij samenvoeging, te zamen uitmakende het gemelde kadastrale perceel sectie D, nommer 69, zijn voor den prijs van VIER DUIZEND NEGEN HONDERD VIJF EN ZESTIG GULDEN gekocht door- en voor dien prijs toegewezen aan den heer Klaas Meester Dirkszoon, landbouwer, wonende te Andijk-West, die mede voor mij notaris is verschenen, en verklaarde gemeld onroerend goed voor den gemelden prijs te hebben gekocht voor- en ten behoeve van HET ROOMSCH-KATHOLIEK PAROCHIAAL KERKBESTUUR VAN DE PAROCHIE VAN DEN HEILIGEN WERENFRIDUS te WERVERSHOOF, handelende de comparant Meester in zijne hoedanigheid van lid van gemeld Kerkbestuur, en als mondeling lasthebber van zijn mede-leden in dat Kerkbestuur de heeren Petrus Johannes Bonnet, RoomschKatholiek Priester en Pastoor, Cornelis Koopman Simonszoon, landman: Pieter Neefjes Jacobszoon, landman, Nicolaas Commandeur, molenaar en Valentijn Philippus Pinxter, arts, allen wonende te Wervershoof.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk