Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 16-17

Terugblik 1968-1978

In 1967 kwamen wij met ons gezin in Andijk wonen en in de loop van dat jaar kregen wij huisbezoek van Pastoor Stet. De contacten met de parochie beperkten zich tot het bezoeken van de kerk aan de Krimpen op zaterdagavond of zondagmorgen. Een erg rustige tijd, maar dat zou spoedig veranderen.

Het kerkbestuur bestond in die tijd uit: voorzitter en hoofd van de parochie Pastoor Stet, secretaris Th. Sijm, penningmeester C. Kuin, D. Botman en D. Dol als leden. In de achterliggende jaren was het kerkbestuur tevens schoolbestuur. In 1967 is dit ontkoppeld en Niek Sijm was de eerste voorzitter van de stichting Katholiek onderwijs Andijk, maar pastoor Stet bezocht de vergaderingen nog regelmatig.
Er waren reeds plannen om te komen tot de bouw van een nieuw kerkgebouw, want op de kerk aan de Krimpen rustte het predikaat noodgebouw.

In mei 1968 kwam de heer van Mook als wijze heer van het Bisdom, en adviseerde het kerkbestuur dhr. Hartemink in de arm te nemen, die veel wist over kerkenbouw en subsidiemogelijkheden. In 1969 was er een stemming voor een nieuw te bouwen kerk. 40% van de gezinnen bracht een stem uit. Daarvan waren 76 personen vóór de bouw van een nieuwe kerk, 34 tegen de nieuwbouw, 1 onthouding en 1 stem voor een gebouw met meerdere mogelijkheden.

14 januari 1971 werd een bouwcommissie samengesteld met daarin pastoor Stet, de heren C. Kuin, P. Wildoër, W. Wester, P. de Vries en W. Keurentjes, mevr. Truus de Wit en mevr. Afra Bakker-Kuin. (ook genoemd worden: Th. Sijm, D. Botman, W.J. van Baar en G.J. Sijm). Architect Vlaming maakte een schetsontwerp met een globale begroting van een kerk met pastorie. Bij het zien van deze cijfers werd het even stil, want zo kwamen we ongeveer ƒ 200.000,= te kort. Dit maakte dat toch weer naar de mogelijkheden van de Krimpen werd gekeken, maar dit had niet de voorkeur van de bouwcommissie, omdat we dan jarenlang aan een oud, lang en laag pand vastzaten. De situeringscommissie van het Bisdom en de dekenale financiële commissie bogen zich ook over de situatie en die raadden nieuwbouw af.

Om te helpen in deze benarde situatie kwam het kinderkoor van mevrouw de Graaf op een vergadering op muzikale wijze honderd gulden aanbieden, hetgeen verdiend was met het uitbrengen van een grammofoonplaat. Nadat verschillende plannen de revue gepasseerd waren kwam architect Vlaming met plan 9. Hij had 2 situaties geschetst met een verbinding naar Sarto. Het was een prefabgebouw. In verband met de levensduur van zo'n gebouw waren we hierover niet enthousiast. Maar voor het van tafel te vegen, gingen we in januari 1972 met twee auto's en een deel van de bouwcommissie naar Hintham in Brabant toe, waar zo'n prefab kerk stond. Men was daar heel tevreden en enthousiast met hun kerk en ook bij ons gingen de neuzen wat meer dezelfde kant op staan. Het kerkje had sfeer, mede door zijn soberheid, en het was functioneel en betaalbaar. De bouwcommissie wilde niet alleen een kerk bouwen; het was ook zaak de parochie niet met een grote financiële schuld te laten zitten. De meeste leden van de bouwcommissie waren inmiddels voor prefab bouw, maar beter en duurzamer dan wat we in Brabant hadden gezien. Namens het Bisdom kwam dhr. de Nijs, burgemeester van Ursem, een keer in een vergadering bemiddelen om te proberen eenheid te krijgen in de visie. In juli 1972 werden we bij het Bisdom ontboden en kwamen alle plannen en problemen over tafel.

Het Bisdom adviseerde ons beide plannen, t.w. nieuwbouw bij Sarto of verbouw van de kerk aan de Krimpen aan de parochie voor te leggen en de parochianen te laten stemmen. Aan beide plannen gaf het Bisdom zijn goedkeuring. Er werd een hearing gehouden in Sarto en beide plannen werden, gestaafd met tekeningen en kostenramingen, aan de parochianen voorgelegd. De parochianen die er waren kozen in meerderheid voor prefab-houtbouw bij Sarto. De bouwcommissie kreeg die avond de opdracht de bouw te realiseren. Helaas viel de uitslag van de hearing bij de thuisblijvers niet in goede aarde en kwam er nog de nodige tegenactie. De parochie dreigde zelfs voor de toekomst in tweeën gespleten te worden. Na bemiddeling van een vicaris van het Bisdom, kon eindelijk begonnen worden met aan “Vermeulen Houtbouw” uit Brabant de opdracht te geven. Er moesten nog diverse hobbels genomen worden, zoals verplaatsing van het voetbalveldje, aanleg parkeergelegenheid, interieur en aankleding van de kerk e.d. maar op 22 december 1973 is het dan zover. De nieuwe kerk wordt op feestelijke wijze in gebruik genomen. Men is blij met de nieuwe kerk. Van enige anti-gevoelens is geen sprake meer. Naast alle bouwperikelen ging het gewone parochiegebeuren ook door. Op 2 december 1972 was er voor de eerste keer een Eucharistieviering in de noodkerk van de Ned. Herv. Gemeente aan de Horn in Andijk. Dit als service voor de parochianen in Andijk-Oost en plan Zuid. Een aantal jaren werd daar 1x per maand gekerkt, waar meestal een pater van Mill Hill uit het Missiehuis van Hoorn voorging. Door het priestertekort werd het echter steeds moeilijker een voorganger te vinden. Er werd besloten met deze vieringen te stoppen. Voor de muzikale ondersteuning in de Herv. Kerk werd er een koorgroep gevormd. Hieruit ontstond later de zanggroep “Vriendenkring”. Deze ondersteunde de liturgische werkgroep die regelmatig een thematische viering voorbereidde.

In 1973 besluit mevrouw de Graaf te stoppen met het kinderkoor en gelukkig vonden we in meester Piet Laan een goede en enthousiaste vervanger.

Foto 3: Kostersechtpaar 1974-1979. Foto 3: Kostersechtpaar 1974-1979. Trouwfoto van D. Meester en Tr. Nieuweboer in 1956.

In mei 1974 raakt pastoor Stet in het ziekenhuis en bleek ernstig ziek te zijn. Per 1 oktober 1974 was het niet langer mogelijk de pastorale zorg voort te zetten en ging hij met emeritaat. Op 16 oktober overleed hij. Vanuit Wervershoof had men al een tijd de helpende hand geboden en 7 november in dat jaar aanvaardde pastor Janssen het voorzitterschap van het kerkbestuur in Andijk. Piet de Vries had in die moeilijke maanden als vice-voorzitter de taken waargenomen. De pastores Janssen, Berkhout en Groot, gingen bij toerbeurt voor in de Eucharistie in Andijk.

In 1976 wordt de eerste keer een aktie Kerkbalans gehouden om de financiële positie gezond te houden. De opbrengst was ƒ 17.260,=.

Dhr. Cor Kuin verhuisde naar Wervershoof en wilde bedanken als lid van het kerkbestuur. Maar Cor Kuin zou Cor Kuin niet zijn als hij niet een creatieve oplossing wist te bedenken om zijn vertrek te compenseren. Hij werkte zoon Jos in, in de financiële administratie en in januari 1978 was de bestuurssamenstelling als volgt: Voorzitter: pastor A. Janssen, secretaris: Theo Sijm, penningmeester: Gert Sijm, vice-voorzitter: Piet de Vries, lid: Wil Keurentjes, financiële administratie: Jos Kuin.

Inmiddels was ook de tijd aangebroken dat leken voorgingen in vieringen. Met name de avondwake bij overlijden werd als zeer positief ervaren, mede ook om de pastores wat werk uit hun handen te nemen. Pastor Berkhout en pastor Groot hebben inmiddels de pastorie verlaten, dus voor pastor Janssen breekt een zeer drukke tijd aan.

Als afsluiting van het jaar 1978 is toestemming van het bisdom verkregen voor de bouw van een klokkenstoel, om de kerk compleet te maken. De bouwvergunning kan bij de Gemeente worden opgehaald.

Wil Keurentjes

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk