Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 43-44

Er was een snelle groei, in een jaar tijds was de gemeente met 74 leden toegenomen, en het volgend jaar met 85.

Architect Reitsma die zijn sporen had verdiend met de bouw van kerken in Kollum, Weesp en de Pelikaan kerk te Leeuwarden, vervaardigde naast een bouwplan ook een prachtig schilderij van de te bouwen kerk en pastorie, waarbij ook een monumentale toren.

Financieel had de gemeente zich prachtig geweerd door een bedrag van ƒ 70.000,- in te tekenen voor het bouwfonds. De architect had de totale kosten geraamd op ƒ 100.000,-, zodat er geen grote schuld zou overblijven. In financieel opzicht was 1928 een betrekkelijk goed jaar en hierdoor beïnvloed kwam er een verzoek binnen van een aantal gemeenteleden om toch maar een toren bij de kerk te bouwen. Tegelijk stelden zij hiervoor een extra bedrag van ongeveer ƒ 8000,- beschikbaar, vrijwillig door hen ingetekend. Zo was er dan pl.m. ƒ 80.000,- beschikbaar voor een plan van ƒ 115.000,-. Het hart des volks was gewillig om te werken.

Het complex zou dus verrijkt worden met een toren. maar dit bracht weer mee de behoefte, of begeerte, naar een klok, waardoor de totaalprijs steeds hoger werd en de zorgen groter.

Wij zullen ons beperken, maar de notulen van kerkeraad en bouwcommissie spreken van veel tegenvallers. van ontzettend veel geduld, moeite en zorgen. Telkens blijkt, dat de oorspronkelijke bedoeling van de gemeente om de kerk schuldvrij te bouwen, de bodem werd ingeslagen. Ik lees dan ook, dat de totale kosten uiteindelijk hebben bedragen de respectabele som van ƒ 180.359,55.

Maar toen op 3 september de kerk in gebruik kon worden genomen was er toch feest. De klokkeklanken beierden over de wijde omtrek. Talloze gasten, waaronder Burgemeester en Wethouders van de gemeente, classis-predikanten en allen die aan de bouw hadden medegewerkt, waren aanwezig. Met een predikatie naar aanleiding van Ps. 145 : 11-16 heeft Ds Steen de eerste godsdienstoefening in het nieuwe kerkgebouw geleid.

Zes en zestig jaar was het oude kerkgebouw in gebruik geweest, en met grote dankbaarheid voor Gods zegeningen, werd het nieuwe in gebruik genomen.

Nogmaals kwam de gemeente naar voren met een jubileumgift van ƒ 21.900,-. Dit was een duidelijk bewijs dat de gemeente geen schulden wenste. Maar ondanks die grote offervaardigheid moest de kerkeraad op oudejaarsavond 1930 de gemeente toch met de werkelijkheid in kennis stellen. Wij moeten helaas vaststellen, dat de teleurstellende gang van zaken bij de kerkbouw en alles wat daarmee verband hield, niet zonder invloed is geweest op de vruchtbare samenwerking en verhouding tussen predikant, kerkeraad en gemeente.

Als bijzonderheid mogen we nog vermelden, dat het monumentale gebouw ondersteund wordt door 275 palen van 13 meter lengte, waarvan onder de toren reeds 56 stuks. Het gehele complex is 60 meter lang. De kerk heeft een hoogte van 23 meter en een lengte van 25 meter bij een diepte van 21 meter. De toren is 45 meter hoog en 6 meter breed. De klok heeft als randschrift „ERE ZIJ GOD” en weegt 1500 kg. De kerkbouw is ten einde, de gemeente heeft voorlopig ruimte genoeg, maar donkere wolken zijn intussen hoger aan de economische hemel gekomen. De welvaart, in 1928 nog in staat grote daden te doen uit liefde voor de zaak des Heeren, heeft plaats gemaakt voor de z.g.n. dertiger jaren. De werkloosheid teisterde Nederland en liet ook Andijk niet onberoerd. De collecten en de vaste kerkelijke bijdragen begonnen te dalen zodat schuldaflossing achterwege moest blijven.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk