Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 2 april 1921, No. 1, 1e Jaargang

Adverteeren.

Lang niet alle neringdoenden, inzonderheid de kleine Middenstanders zijn overtuigd van het nut daarvan. Velen toch maken zoo licht de opmerking dat de baten, door het adverteeren opgeleverde nu juist niet zoo groot zijn dat ze de onkosten daarvan zouden motiveeren.
Deze opvatting nu is geheel foutief. Bijna alle 'zaken toch van eenige beteekenis, noteeren daarvoor op de staat hunner bedrijfsonkosten een flink bedrag. Dit nu zou niet plaats hebben wanneer ze er niet van overtuigd waren, dat het bedrag noodig, ja wat meer zegt voor hun zaak winstgevend was.
Allicht zullen velen onzer de opmerking maken : "op een plaats als de onze weet men wel wat we hebben aan te bieden, bijgevolg is het bovenstaande op onze zaken niet van toepassing en bovendien bespaart het ons onnoodig onkosten".
Dit nu is een geheel verkeerd begrip van het adverteeren.
Het adverteeren toch een belangrijk onderdeel (ja het belangrijkste van onze reclame die we maken voor onze zaken. Reclame maken we toch allen voor onze zaken. leder geeft op zijn wijze bekendheid aan hetgene hij heeft aan te bieden. En juist adverteeren is de meest geschikste wijze om dat te doen ; hierdoor bereiken we niet alleen de beperkte kring waar onze zaak gevestigd is, maar de geheele burgerij weet wat we hebben aan te bieden. Door voortdurend te adverteeren, vestigen wij gedurig de aandacht er op. En juist het gedurige der advertentie is van zoo groot belang, dàt voornamelijk waarborgt het succes.
Ook voor de Burgerij is het van groot belang; hoe licht wordt in sleur, iets van buiten besteld, wat ook hier te verkrijgen was. Bij haar wordt zoo licht de opmerking gemaakt, nu ja ik kon het wel probeeren het artikel hier te koopen, maar zeker zijn we er niet van dat het aanwezig is, daarom bestellen we maar even van buiten.
Daarom ook is het voor haar van belang te weten, hoe en op welke wijze ze bij de plaatselijke neeringdoenden terecht kan.
Aan U, neeringdoenden van Andijk ten slotte dus de taak, door middel van uwer advertentie's het belang van de burgerij en dat van uw zaak te dienen.
Daarvoor is ook dit blad in het leven geroepen, en we verwachten dan ook van u, dat ge met uwe advertentiën uw steun daaraan zult verleenen opdat het in verre toekomst dat belang moge dienen.

W.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk