Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 16 april 1921, No. 2, 1e Jaargang

Ministerie van Arbeid.

Aan het Bestuur van de Patroonsvereeniging "Door Eendracht Sterk".

Naar aanleiding van Uw, vanwege Hare Majesteit de Koningin in mijne handen gestelde adres, daartoe strekkende, dat aan de bij uwe vereeniging aangesloten patroons in de bouwvakken vergunning wordt verleend in hunne ondernemingen gedurende 1921 arbeid te doen verrichten in afwijking van het bepaalde bij artikel. 24 der Arbeidswet 1919, deel ik U mede, dat er geen termen bestaan Uw verzoek in te willigen.
Bij seizoendrukte of bij het zich voordoen van bijzondere omstandigheden kan elk Uwer leden afzonderlijk zich tot het betrokken districtshoofd der Arbeidsinspectie wenden met het verzoek hem eene vergunning voor overwerk te verleenen.

De Minister van Arbeid,
voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
volgt onderteekening.

Bovenstaand antwoord ontving de patroonsvereeniging van het Ministerie van Arbeid, naar aanleiding van het aan de leden bekende adres.

Het Bestuur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk