Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 16 april 1921, No. 2, 1e Jaargang

Plaatselijk Nieuws.

  -  Dat met de onteigening nu ernst gemaakt wordt ondervinden de bewoners van af Fluithoek tot aan het Magazijn.
Deze maand worden in dit traject de woningen ontruimd en afgebroken. De Woningbouwvereeniging achtte het noodig een paar kleine woningen te verbranden. Denkelijk komen er nog twee voor in aanmerking.
De zakenlui van af Smit tot en met Bootsman kregen aanzegging dat afbreking ook hun geraden wordt anders . . . . dan krijgen ze hulp.

  -  Niet alleen afbreken in massa is te zien, maar het opbouwen houdt bijna gelijken tred. Verwezen wij de vorige keer naar de opening van de zaak Uitterdijk, thans nu die opening gepasseerd is, kunnen wij een overzicht geven. De ontwerper en uitvoerder kunnen met voldoening terug zien op datgene wat ze hebben gepresteerd.
Een uitvoerig verslag kan wegens plaatsruimte niet opgenomen worden. Aan de uitnoodiging, om een kijkje te nemen hebben velen gehoor gegeven. Het bestuur van de A.M.V. en M.C.B. zijn 12 April in de gelegenheid geweest de zaak te bezichtigen.

  -  Een schoon gezicht is het de vele bedden tulpen te aanschouwen ; jammer dat het zoo van korten duur is. Onbegrijpelijk is het, dat de prachtigste tulpen als Vuurbaak, Montresor, Couleur kardinal, Pinte beauty, Electra, om maar enkele te noemen, bij manden vol in den onderwal gegooid worden. Is er geen enkele bouwer te vinden, welke deze tak productief gaat maken. In de steden koopen ze gaarne een bloem, en wij verwerpen ze hier zonder een cent profijt.

  -  Een goede, maatregel van den raad was om bij verordening vast te leggen dat bij de te plaatsen huizen geen kleinere bak als van 5M³ geplaats mocht worden.
Echter een maatregel brengt direct geen water en nu de droogte aanhoudt zou het zeker wenschelijk zijn dat de gemeente in deze regelend optrad want de toestand is zoo langzamer hand nijpend.

  -  De Vereeniging "De laatste Eer" vergaderde ten huize van J. Singer.
Uit verslag van den Secretaris bleek dat 18 maal van de lijkkoets gebruik gemaakt was, nl. 7 maal naar de Wester en 7 maal naar de Ooster begraafplaats. 2 keer  moest deze naar Enkhuizen 1 keer naar Wervershoof en 1 keer naar Venhuizen gebruikt worden.
Aangezien een bergplaats aangekocht was sloot de rekening van de penningmeester met een tekort van ƒ 271,15.
De aftredende Heeren J. Tuin. P. Bootsman. werden weer herkozen en voor C. Kramer. welke bedankt had wegens vertrek werd gekozen S. Groot.
Pogingen worden aangewend om met de Vereeniging het Witte Kruis gezamelijk een gebouw te plaatsen wat aan beider bestemming beantwoordt.

  -  Middenstanders, denkt, om de openbare vergadering.
Zie voor bijzonderheden advertentie op pagina 2.

  -  Het Post en Telegraaf kantoor te Andijk is dagelijks geopend van voorm. 8 tot 1 uur en van des nam. 2 tot 3½ uur en des avonds van 6 tot 7½ uur. Zaterdagsavonds niet voor den postdienst.
Op Zon- en Feestdagen alléén des voormiddags van 8 tot 9 uur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk