Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 3 november 1928, No. 31, 7e Jaargang

PLAATSELIJK NIEUWS

Woensdagmiddag geraakte het 4-jarig zoontje van den Heer Jn. Br. in de gracht achter hun huis. Gelukkig dat toevallig een buurvrouw kwam, die de kleine zag spartelen, waardoor het kind tijdig gered kon worden.

-o-

Naar we vernemen zal zich in den loop van de volgende week hier een tweede arts vestigen n.l. Dr. C. Berger van Rijswijk.

-o-

Notaris v. Riemsdijk is deze week vertrokken en zal het notariaat tijdeijk worden waargenomen door notaris P. Spruit. Men zie voor bijzonderheden de desbetreffende advertentie.

-o-

Woensdagavond vergaderde de afd. Andijk van het Witte Kruis.
De opkomst was eenigszins beter dan we van Witte Kruis vergaderingen gewoon zijn. De voorzitter schreef dit toe aan de meer uitgebreide convocatie in de Middenstander. In de bestuursvacature ontstaan door het overlijden van Dr. Heenk werd Dr. d'Arnaud gekozen. De vergadering sprak hiermede uit, dat een deskundige in het bestuur onmisbaar is. Het bestuursvoorstel om een curcus "Eerste hulp bij ongelukken" in het leven te roepen werd door de vergadering met volle sympathie ontvangen. Het hangt er nu van af hoeveel animo voor deelname er is om deze curcus op een punt of meerdere punten der gemeente te houden en naar wensch te doen slagen. Op de vraag van den secretaris of iemand zich op het Maandblad van de vereeniging wil abonneeren, geeft 1 lid zich als abonne op. Indien anderen er iets voor voelen, om het Maandblad te lezen dan staat de gelegenheid open bij den Secretaris de heer M. Enzlin (Oost).

-o-

Even willen we nog de aandacht vestigen op de advertentie van het Witte Kruis inzake de curcus "eerste hulp bij ongelukken".
Reeds vaak is door het publiek de wensch uitgesproken, dat een voorlichting op het gebied van eerste hulp bij ongelukken noodig was. Nu het bestuur van het Witte Kruis de gelegenheid opensteld, laten er nu ook zooveel mogelijk deelnemers komen. Vrouwen, zoowel als mannen, ook jongelingen en jongedames kunnen de cursus volgen en gelieven zich op te geven aan de adressen in de advertentie genoemd.

-o-

Notaris van Riemsdijk die deze week van hier is vertrokken is plotseling in een Hotel te Haaksbergen, waar bij logeerde overleden.
Een treurige gewaarwording voor de familie, die hier nog ter plaatse was.

-o-

Bij de Controle op de belastingplaatjes bleek, dat een, 8-tal geen plaatje had of het plaatje niet aan de fiets hadden bevestigd. Want het kan al niet meer toe als men het plaatje in z'n zak heeft, het moet aan de fiets bevestigd zijn. Ook een automobilist had z'n zaakje niet in orde en kreeg hiervoor een bonnetje.

-o-

Naar wij vernemen zal door de Ned. Hervormde Evangelisatie Vereeniging, Zondagschool worden gehouden in de Openbare School (Oost) van 4-5 uur.

-o-

GEVONDEN
Een zweep, een belastingplaatje.
Aan komen loopen een hondje.
Inlichtingen bij den gemeenteveldwachter.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk