Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » 31 december 1955

Met sprongen door het jaar 1955

Januari.

Het jaar zette in met een harde N.0.-wind, die een paar dagen later aanwakkerde tot een lichte storm. Het vroor de eerste dagen, doch kort daarop maakte regen de wegen glad. Toen de wind op 6 januari ging liggen, werden de schaatsen aangebonden. Half januari gaf een witte wereld te zien.
Drs. J. Végh (gekomen van Wons, Fr.) werd Zondag 16 januari als predikant der Ger. Kerk alhier bevestigd door Ds. D. Zwart. 's Middags verbond Ds. Végh zich aan z'n nieuwe gemeente. De avond bracht storm en sneeuw en Ds. Végh en Mevrouw zullen die dag zeker niet licht vergeten.
Het nieuwe jaar bracht ons de blijde tijding, dat de Wethouder van Bolsward, Drs. J. A. Bakker, met ingang van 1 Maart 1955 tot Burgemeester van Andijk was benoemd.
De Raad onzer gemeente kwam deze maand onder leiding van de loco-Burgemeester Wethouder K. Nierop Kz. bijeen. Evenals voorheen door Burgemeester Mr. H. H. Douma werd gedaan, hield ook de loco-Burgerneester een nieuwjaarsrede waarin een overzicht werd gegeven van het voorbije jaar.
De Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Andijk, herdacht in eigen kring het 25-jarig bestaan der afdeling. Het programma voor deze feestavond werd door de leden zelf verzorgd en het was er echt gezellig.
Het Andijker Toneel speelde voor Staatspensioen en Het Nut op Oost, het stuk: "Ze kregen wat ze wilden". Een pittig stuk en een dankbaar gehoor.
Ter bevordering van een "Veilig Verkeer", gaf de Andijker Motorclub een filmavond voor de jeugd.
Andijk's Gemengd Koor gaf in samenwerking met het Kinderkoor, een concert vol afwisseling. Zo werd o.m. de kinder-operette "Koning Midas" gebracht. Het was een pracht avond!

Februari.

Wim Vink, van het bekende expeditie-bedrijf aan de Molenweg, vierde op 6 Februari z'n koperen huwelijksfeest.
De Chr. Gymnastiekver. "E.M.S.", gaf een paar prima uitvoeringen en de medewerkenden waren beide avonden in top-vorm.
De "Dorpsfilm-Andijk" draaide. Natuurlijk was de belangstelling buitengewoon groot! De heer G. Boogaard gaf hiervan met z'n gedicht een prachtig beeld:
"Hier heeft men op verschillen niet gelet;
Dit is in zulk een film beslist te prijzen.
Dus zagen wij de dwazen en de wijzen
Als broeders samen op één rol gezet.
We kregen voor een gulden heel veel pret
En zaten te genieten, toen de grijze
kop van buur Aaike, in 't linnen doek ging rijzen,
Een breed en onvergetelijk portret.
Het slot van dit merkwaardige geheel,
Zal lang in het geheugen blijven hangen.
De muzikanten vormden het taf'reel;
Van één van hen, verfilmde men de wangen,
Een schaterlach steeg op uit aller keel
En ik had wat gemeenschap meer ontvangen!"


De heer P. Visser van de bekende "Véa-bakkerij", is 17 Februari op de leeftijd van 66 jaar overleden.
Voor de Geref. Jeugdcentrale op midden-Andijk, sprak de bekende reporter Wim Dussel over zijn tocht per scooter door de wereld. De boeiende causerie werd verlevendigd door prachtig gekleurde projectie.
Op een gehouden "Woordkunst-avond", was er o.m. ook een onderlinge wedstrijd tussen oud-leden van de vroegere club: "Jotham". Het verschil van de stukken die men voorheen voordroeg en die van thans, viel sterk op.
De vereniging voor bloembollencultuur afd. Andijk, hield in de maand een praatmiddag over de gladiolenteelt. Onze plaatsgenoot Ingenieur P. K. Schenk, trad als spreker op.
Het eerste tiental van de Andijker Schaakclub "Schaaklust", dat 2 jaar geleden naar de eerste klasse van de N.H.S.B. promoveerde, werd in deze maand kampioen in die klasse!
De R.K. Toneelvereniging "N.E.A." te Andijk West, had een eivolle zaal in het Sarto Theater met het stuk: "'t Hing in de lucht". Het was een pracht avond.
De heer Chr. Mondt, kassier van de Boerenleenbank te Andijk, die bovendien ook op cultureel gebied veel voor de Andijker gemeenschap heeft gedaan, werd in deze maand 50 jaar. Men heeft hem bij deze gelegenheid eens echt verrast en stuurde hem een "Abraham" van reusachtige afmeting.
"D.B.S.G." van Andijk Oost, bracht tot tweemaal toe het stuk: "Een huis vol herrie". Ze speelden dit onder leiding van de heer Jan Spijker en het werd op on-overtrefbare wijze gebracht.
Er was in deze maand nog veel ijsvermaak en de beide plaatselijke IJsclubs waren uitermate actief.
Vrijdag 25 Februari was er een "Vrouwen-Wereldgebedsdag". De Andijker Vrouwen kwamen in de Kapel aan de Middenweg bijeen.
De heer E. Gorter, die 30 jaar aaneen bestuurslid was van de vereniging voor Geref. Schoolonderwijs, stelde zich niet meer beschikbaar en wilde zijn plaats aan een jongere afstaan.

Maart.

De maand Maart bracht ons "de blijde inkomst" van Burgemeester Drs. J. A. Bakker en Mevrouw. Heel Andijk vierde feest en het was bovendien ook nog een stralende dag!
De oudste inwoner van Andijk de heer Groen, die op 1 Maart 94 jaar was geworden, is Zaterdag 5 Maart overleden.
De leden van Volksonderwijs, genoten deze maand van Bert Brugmans Marionettentheater, dat de opera "Paljas" bracht.
Voor de heer K. Burger, was het deze maand ook feest! Hij was namelijk 40 jaar achtereen voorzitter van de Andijker Zangvereniging, thans onder de naam: "Andijk's Gemengd Koor".
De Ned. Chr. Landarbeiderbond afd. Andijk, vierde het zilveren jubileum. De belangstelling er voor was groot!
Mevr. G. Mantel-Krul, voorheen één der begaafdste leden van het Andijker Toneel, die het vorig jaar met haar man en gezin naar Amsterdam vertrok, overleed daar op bijna 47-jarig leeftijd.

April.

Deze maand ving ook alweer aan met feest! De Boerenleenbank bestond 50 jaar en natuurlijk werd dit gouden jubileum op gepaste wijze herdacht. Het stemt tot grote dankbaarheid, dat dit kleine stekje mocht uitgroeien tot een stevige boom, want Andijk is zonder de Boerenleenbank niet meer denkbaar!
Het Andijker Toneel kwam ditmaal met het stuk: "Een eigen huissleutel". Dit stuk moest werkelijk worden "gemaakt" en dat is de leden wel toevertrouwd. Het was dan ook weer best!
"Halleluja" en "Sursum Corda", gaven een Paasconcert in de Geref. Kerk en "Andijk's Gemengd Koor" en "Excelsior" deden het in de Buurtjeskerk.
Het was deze maand 25 jaar geleden dat de firma Zee de oude bekende kruidenierszaak aan de heer Reinsma verkocht en zich in het nieuw gebouwde pand aan de Middenweg vestigde, als "speciaal-zaak" in boter-kaas-eieren enz.
In de Chr. Landbouwhuishoudschool op midden-Andijk, werd een tentoonstelling gehouden van werkstukken van de leerlingen en tevens was er gelegenheid, de resultaten van kook- en bakkunst te bewonderen. De modeshow vooral, trok veel bezoek en was een succes.
Mej. B. Statema, die 42 jaren onderwijzeres te Andijk is geweest, is 24 April op 77-jarige leeftijd te Leeuwarden overleden. Zij woonde daar de laatste jaren van haar leven.
Onder wel buitengewoon grote belangstelling, werd het 60-jarig bestaan van de Onderlinge Brandverzekering "De Hoop" herdacht. Dit unieke feest zal nog heel lang in de herinnering blijven voortleven.
De viering van Koninginnedag concentreerde zich op het Oostersportveld en onder leiding van de Oranjevereniging.

Mei.

Op 2 Mei was er een feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan der Neutrale Kleuterschool op Andijk-West.
Nadat 's middags onder leiding van Burgemeester Drs. J. A. Bakker een stille hulde werd gebracht en bloemen werden gelegd op de graven der 4 geallieerde piloten op de Westerbegraafplaats, legde de Burgemeester 's avonds een krans voor het monument bij het Raadhuis.Op de linten stond: "Opdat wij nooit vergeten". "Gemeente Andijk". 's Avonds werden er in de Geref. Kerk aan de Middenweg en in de Buurtjeskerk op Andijk-West herdenkingsavonden gehouden, met als sprekers: Ds. G. Morsink, Pater Schiphorst en dokter G. Sterk v. d. Weg. Het programma was in beide kerken gelijk en de sprekers wisselden elkaar af.
De 5e Mei bracht de bevrijdingsfeesten, die op drie plaatsen te Andijk werden gehouden en uitstekend zijn geslaagd.
Iets kleiner van opzet dan de vorige keer maar toch ook geslaagd, was de beurs de Andijker Middenstand in samenwerking met de Ver. v. Bloembollencultuur, de M.I.B. 0-2.
Na het overlijden van de heer C. Groen op 5 Maart, is mevr. A. Nijdam-Althuisius (Beppe Nijdam) oudste inwoonster. Zij werd op 20 Mei 89 jaar.
Andijk's Gemengd Koor nam in deze maand deel aan het internationale koorfestijn te Hilversum en behaalde in de afd. uitmuntendheid een eerste prijs! Van de 61 koren die,er aan deelnamen, wist men het hoogste aantal punten van dit concours (343) te behalen.
Twee Middenstanders vierden in deze maand hun zilveren bruiloft, t.w. F. W. Horjus en H. de Jager. Voor de heer De Jager, was het tevens een zilveren zaken-jubileum.
De buurtvereniging "Hoekweg" kwam in feestelijke bijeenkomst samen om het 10-jarig bestaan te vieren.
Drs. J. E. M. E. d'Arnaud, die reeds 27 jaren docent van de plaatselijke afdeling "E.H.B.O." is, kreeg de legmedaille van de landelijke bond.
De Andijker Muziekver."Excelsior", ging naar een concours op Texel en behaalde daar in de afd. uitmuntendheid een eerste prijs.
De R.K. Toneelver. "N.E.A." te Andijk-West, wist in het gewestelijk toneel-tournooi, met 72½ punt als tweede te eindigen. De vereniging die de eerste prijs behaalde, kreeg 73½ punt.

Juni.

Bakker D. v. d. Oord te Andijk-West, is na een langdurige ziekte op 8 juni van dit jaar overleden. Hij bereikte de leeftijd van 57 jaar.
De buurtvereniging "Molenweg" vierde het 10-jarig bestaan met een jubileumreis van 2 dagen naar Zuid-Limburg en de Belgische Ardennen.
De Ouden van Dagen te Andijk-Oost. hadden weer een fijne uitgaansdag. Nanne en Hessie van het Betonpad, die voor het eerst aan deze tocht deelnamen, vonden bij hun thuiskomst het pad versierd met erepoort met de woorden: "Hulde aan de krasse oudjes!"
Pastoor W. G. Minnebo herdacht 14 Juni de dag, waarop hij voor 25 Juni de dag, waarop hij voor 25 jaar tot priester werd gewijd. De Pastoor werd bij de grens van de parochie feestelijk ingehaald en natuurlijk was er een groot feest in het Sarto Theater. De toneelver. "N.E.A." bracht het stuk: "Mijnheer Pastoor". Het was een waarlijk grandioze viering!
De Chr. Muziekver. "Sursum Corda" nam deel aan het concours te Eindhoven. Men wist in de afd. uitmuntendheid een 2e prijs te behalen. Het lid de heer P. Hovenga, was dit jaar tevens 40 jaar muzikant.
In de Chr. Lagere Tuinbouwschool aan de Hoekweg, werd in deze maand de eindles gehouden.
Een groot aantal leden van de Andijker Floralia vereniging, maakten gezamenlijk een 4-daagse reis naar de Harz en het is hen uitstekend bevallen.
Woensdag 15 juni, was er plotseling een oefening van de B.B., in samenwerking met de E.H.B.O., de Andijker Brandweer en de Politie. Met uitzondering van enkelen, wist niemand hier iets van en toch is het een oefening in "optima forma" geworden!
"Andijk's Gemengd Koor", nam deel aan het concours te Grootebroek en wist daar in de ere-afdeling een eerste prijs en bovendien, het hoogste aantal punten van het hele concours te behalen!!! Het Kinderkoor nam deel in de tweede afdeling en behaalde eveneens een eerste prijs!

Juli.

De Chr. Zangver. "Halleluja", nam in de afd. uitmuntendheid deel aan het grote zangconcours te Rotterdam. Men wist een eerste prijs te bemachtigen. Onder wel de meest gunstige weersomstandigheden, werd te Andijk en gedurende twee dagen een groot Turnfeest gehouden op het Gemeentelijke Sportterrein. Er waren ongeveer duizend deelnemers!
De Onderlinge Brandverzekering, "De Hoop" ontfermde zich over de sportverenigingen op Andijk-Oost. Men plaatste daar namelijk één noodwoning op het Oostersportveld en hielp deze verenigingen aan een prima kleedlokaal.
De heer en mevrouw M. Kwantes en J. Kwantes-Groot uit Canada, die enkele maanden aan deze kant van de oceaan vertoefden en per auto hun familie en kennissen hebben bezocht, zijn deze maand weer vertrokken. Deze oud-Andijkers scheepten zich in Frankrijk weer in, doch verder reisden ze zowel de heen- als de terugreis alles per auto.
Edward Zwart, theologisch student aan het Calvin College te Grand Rapids, die 3 juni in de pastorie aan de Middenweg aankwam, vertrok 30 juli weer.

Augustus.

De Ouden van Dagen te Andijk-West, hadden in deze maand hun prachtige uitgaansdag.
De firma Sj. Hoekstra verliet het pand Dijkweg 208 te Andijk-West en verplaatste z'n rijwielbedrijf enz. naar het nieuw gebouwde pand aan de Middenweg. De officiële opening er van, had op 11 Augustus plaats. De belangstelling was groot!

September.

Deze maand zette in met het jaarlijkse culturele sportweekend te Andijk-West. Vier dagen waren alle verenigingen op West actief, met als slot een zeer geslaagde bonte avond.
A.V.V. won bij het gehouden voetbaltournooi te Andijk, voor de eerste maal de "v. d. Oord-wisselbeker".
De leden van "Woordkunst" namen afscheid van Jenny Uitterdijk, die voor een jaar naar Canada ging.
De Andijker Schaakclub "Schaaklust" bestond 25 jaar en promoveerde tevens naar de allerhoogste klasse van de Noord-Hollandse Schaakbond, de zogenaamde "overgangsklasse".
De jaarlijkse Ambon-avond, werd dit jaar in deze maand gehouden. Er was hoog bezoek.
Een belangrijk evenement was de jaarlijkse "Floor", die op 17 en 18 September is gehouden.
De Hengelsportvereniging "De Dobber" organiseerde de jaarlijkse jeugdhengelwedstrijd. Het was een pracht middag en een uitstekende propaganda.

October.

De evangeliste der Geref. Kerk Mej. H. M. Buesink, nam in deze maand afscheid van Andijk.
Het bestuur van het Sarto Theater, heeft de bejaarden hier ter plaatse weer een gratis film-avond aangeboden en ze hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Het was een pracht programma dat gebracht werd en de gratis consumptie liet zich maar best smaken. Dank aan de autobezitters, die gratis hebben gereden!
De heer C. v. d. Gruiter van de bekende zeilmakerij Hooiveld, vierde z'n zilveren huwelijksfeest. De heer M. Bootsman van de firma P. Bootsman en Zn, is de 21ste van deze maand en op 59-jarige leeftijd plotseling overleden.
De heer F. Kwantes werd officieel beëdigd tot makelaar in bloembollen.
Onder leiding van Burgemeester Drs. J. A. Bakker, was er Woensdag 26 October een voorlichtings-avond, in verband met het te stichten "Bejaardencentrum". Meer dan 350 personen boven de 60 jaar, waren naar deze vergadering gegaan om te luisteren. De avond beantwoordde geheel aan het gestelde doel!
De Boer's bakkerij werd overgeplaatst naar het gemoderniseerde bedrijf van wijlen de heer C. v. d. Oord. Men heeft alles meteen goed aangepakt, zodat er op de meest economische wijze kan worden gewerkt.
De kampioenschappen turnen voor het eigen gewest, werden in deze maand te Andijk gehouden.

November.

De heer P. Haak, op één na de oudste inwoner van Andijk, is Donderdag 3 November op 89~jarige leeftijd overleden. Hij was een maand jonger dan Beppe Nijdam.
Oud-Burgemeester P. Groot Jz, thans woonachtig te Hoorn, werd de 10e van deze maand 76 jaar.
In de Geref. Kerk aan de Middenweg, gaf de bekende organist Feike Asma uit Den Haag, een buitengewoon geslaagd kerkorgel-concert.
Dinsdag 8 November, werd de mooie nieuwe R.K. Lagere School aan de Burgemeester Doumastraat te Andijk-West, onder grote belangstelling in gebruik genomen.
De heer H. Ridder te Andijk-West, is op 7 November na een langdurige ziekte overleden.
De Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda" gaf een volksconcert en verbond er tevens een dirigeer-wedstrijd aan voor de bezoekers.
Woensdag 16 November werd Sint Nicolaas officieel door Burgemeester Drs. J. A. Bakker te Andijk ontvangen. Tevens was het bestuur der Andijker Middenstandsvereniging aanwezig. De jeugd was uitgelaten en blij! Het was een zeer goede inzet.
De R.K. Toneelvereniging "N.E.A." te Andijk West herdacht het 5-jarig bestaan en bracht het nieuwste toneelspel "Vader Job".
De Chr. Gymnastiekver. "E.M.S." hield onderlinge wedstrijden voor de adspiranten. Er waren 120 deelnemers.
Op Zondag 27 November werd de dienst in de Geref. Kerk aan de Middenweg, 's middags door de N.C.R.V. uitgezonden. Ds. D. Zwart was voorganger en de heer Cor Zee organist. De uitzending kwam prachtig door.
In deze maand werd ook de Algemene vergadering van Bloembollencultuur gehouden.
De Ooster, de Wester, de Idenburg en ook de Dr. A. Kuyperschool hadden weer hun jaarlijkse gezellige ouderavond.
De Andijker Muziekvereniging "Excelsior" gaf een concert van prima gehalte. Mr. Doodle zorgde voor afwisseling.

December.

Deze maand begon met de opening van "Het Bloemenhuis" van de heer P. v. d. Holst, in de Horn. Andijk werd weer een pracht bloemenwinkel rijker.
Andijk heeft een goede St. Nicolaas gehad! De Middenstand had alles prima georganiseerd en de bonnenactie was weer een succes. De jeugd spaarde verkeerstekens.
De Toneelvereniging "D.B.S.G." te Andijk Oost gaf een prima uitvoering met het stuk "Deining om de dorpsdokter". Ze hadden een volle zaal.
"Het Andijker Toneel" gaf twee uitvoeringen van het stuk "Welterusten" en het was weer buitengewoon.
De Chr. Korfbalclub "O.N.I." hield deze maand de jaarvergadering.
In deze maand werd ook de Algemene vergadering van de Onderlinge Brandverz. "De Hoop" gehouden.
De eerste Gemeente-tuinman, de heer C, Ploegman, die veel voor de schoonheid van Andijk heeft gedaan, nam deze maand afscheid van Andijk en vertrok naar zijn nieuwe standplaats Wageninqen.
De Coöperatieve Vereniging "Akkerbouw" hield de Algemene jaarvergadering in deze maand.
De Chr. Lagere Tuinbouwschool aan de Hoekweg, kreeg door bemiddeling van "Akkerbouw" van het Centraal Bureau een pracht monsterrek, met een zeer groot aantal monsters tuinbouwzaden, samengesteld door "West-Friesland" te Wijdenes.
De adspiranten en kleuters van de gymnastiekvereniging "Turnlust", hadden hun mooie uitvoering terwijl de dames en heren van deze vereniging traditiegetrouw hun "Kerstuitvoering" gaven.
En dan was er nog de mooie Kerstwijdingsavond, die de Chr. Zangvereniging "Halleluja", met medewerking van enkele leden van "Woordkunst" in de Geref. Kerk heeft gehouden.
Hoewel we ons dit jaar hebben beperkt tot de hoofdzaken en "met sprongen" door het jaar 1955 zijn gegaan, weten we ons in de opsomming natuurlijk onvolledig. Er waren meer goede vergaderingen van verschillende verenigingen en andere bijeenkomsten, doch daarover heeft men uitvoerige verslagen kunnen lezen. Wij willen echter voor onze actieve Brandweermannen nog een uitzondering maken en hen zeer in het bijzonder dank brengen! Zij moesten dit jaar vele malen optreden en de wijze waarop ze dat deden. was prima! Deze kerels zijn voor onze dorpsgemeenschap waarlijk onbetaalbaar! Voor hen 'n extra SALUUT.
De Boer's Motorhandel van mevr. M. de Boer-Groot, ging deze maand over aan de heer H. Hak.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk