Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » 1979, 57e Jaargang

Gemeente Andijk. Herziening straatnaamgeving en huisnummering in een deel van de gemeente

Zoals u, als inwoner van deze gemeente, wellicht zult hebben vernomen, is in de vergadering van 17 september j.l. aan de raad dezer gemeente het eindverslag van de raadscommissie ad hoc voor straatnaamgeving en huisnummering aangeboden. Met het uitbrengen van dit rapport vond een voorlopige afronding plaats van de werkzaamheden van deze bij raadsbesluit van 23 oktober 1978 ingestelde commissie, die zich in het kader van haar taakstelling liet adviseren door de P.T.T., kantoor Enkhuizen en de vereniging Vrienden van Oud Andijk.

Bedoeld eindverslag bevat een vijfentwintigtal adviezen, die hieronder worden weergegeven:

 1. onder de naamborden van straten die vernoemd zijn naar personen ware een bordje te plaatsen waarop een korte omschrijving van de reden van dit vernoemen. De Beatrixstraat, de Bernhardstraat, de Julianastraat en de Prinses Marijkestraat ware hiervan uit te zonderen, omdat mag worden verondersteld, dat genoegzaam bekend is dat deze straten zijn vernoemd naar leden van de Koninklijke Familie;
 2. het is wenselijk om in de gemeentegids een korte omschrijving te geven van de betekenis van de namen van al de in de gemeente aanwezige straat-namen;
 3. de Grootslagweg loopt door tot in de gemeente Enkhuizen, maar heet in die gemeente Haling. Met burgemeester en wethouders van die gemeente ware kontakt op te nemen om te komen tot een eensluidende benaming;
 4. bij vernummering van straten buiten de nieuwbouw (Lange Deele Centrum-Zuid, Centrum-Noord en de Bangert) zal niet uitgegaan worden van een gescheiden stelsel van nummering, d.w.z. even en oneven nummers elk aan een kant van de weg;
 5. bij de vernummering ware geen rekening te houden met huizen die eventueel nog op open plekken in de lintbebouwing kunnen worden gebouwd, voor zover bouwplannen hiertoe thans nog niet bekend zijn;
 6. de weg langs de dijk vanaf de gemeentegrens met Enkhuizen tot aan de gemeentegrens met Wervershoof komt in aanmerking voor een duidelijker straatnaamgeving en een hernummering van de panden;
 7. vanaf de gemeentegrens met Enkhuizen tot de Middenweg zou de naam van de weg langs de dijk "Dijkweg nrs. ...... t/m ......", met daaronder in kleine letters "Oosterdijk" moeten komen te luiden;
 8. bij het Palingpad, alsmede het Betonpad, dient aan de dijk bij elk van de beide paden een aan beide zijden van opschriften voorzien bord te worden geplaatst met daarop "Dijkweg nrs. ...... t/m ......" en daaronder in kleine letters "Palingpad" respectievelijk "Betonpad"; de borden dienen te worden geplaatst bij en te verwijzen naar de ingang van de paden;
 9. aansluitend aan de nummering bedoeld onder 7. de weg langs de dijk "Dijkweg" te noemen met daaronder de vermelding van de volgende buurten: Broekoord, Geuzenbuurt, Molenhoek, Kerkbuurt, Krimpen en Bangert. Achter "Dijkweg" dienen voor elk der buurten de nummers te worden vermeld (nrs. ...... t/m ......) De Broek oord dient duidelijkheidshalve te beginnen direkt ten westen van de Middenweg en te eindigen bij de kruising met de Hoekweg;
 10. de commissie ziet als de meest wenselijke toestand, dat bij elke weg die op de "Dijkweg" uitmondt een bord wordt geplaatst met daarop "Dijkweg nrs. ...... t/m ......". Aangezien zij beseft dat dit niet onaanzienlijke kosten met zich mee zal brengen, meent de commissie dat in dezen voorshands kan worden volstaan met de plaatsing van dergelijke borden bij de kruisingen van de Dijkweg met de Middenweg, de Hoekweg en de Molenweg;
 11. vanaf de Buurtjeskerk in oostelijke richting tot de brug naar de Munnikij aan de straat officiëel de naam "Buurtje" te geven en te voorzien van een eigen nummering. De panden Kerkbuurt 370, 370a en 371 te nummeren aan de Dijkweg – Kerkbuurt;
 12. de in de volksmond levende benaming "Bakkerstraat" dient officieel te worden en ook deze straat zal zelfstandig moeten worden genummerd. Het verdient aanbeveling de huidige panden Kerkbuurt 369 en 358 te nummeren aan de Bakkerstraat;
 13. het Singerspad loopt vanaf de Kleingouw in noordelijke richting en eindigt vóór de parkeerplaats ten zuiden van Van der Oord-Dol (Kerkbuurt 358). De Notaris Steenpoortestraat begint tegenover de ingang van De Krimpen en loopt in westelijke richting door tot de Burgemeester Doumastraat;
 14. de nummering en straatnaamgeving in de oude Bangert ('t Hoge Landje) dient ongewijzigd te blijven. Toekomstige wijzigingen aldaar in verband nodig maken en daardoor onnodige verwarring veroorzaken;
 15. de benaming van de Stormweg ware te wijzigen in die van Kleingouw als gevolg waarvan de nummering van alle woningen veranderd zal moeten worden;
 16. de Kleingouw ware te hernummeren;
 17. het is wenselijk het pand Kleingouw 13 (bewoond door mevr. A. Sluijs-Koster) te nummeren aan de Sorghvlietlaan. Teneinde niet de gehele Sorghvlietlaan te behoeven hernummeren wordt in dezen de navolgende oplossing voorgestaan: Kleingouw 13 wordt Sorghvlietlaan 1 en Sorghvlietlaan 1 (mevr. M. Buishand-Hooiveld) wordt Sorghvlietlaan la;
 18. de Horn dient te lopen vanaf de brug hoek Hornpad/Hardegrondweg/Knokkel in westelijke richting tot de kruising bij Buter-Groot (Horn 30); het is gewenst dit weggedeelte zodanig te vernummeren dat alle a, b en c nummers verdwijnen. Scholtens' Bouwbedrijf te nummeren aan de Horn;
 19. de Middenweg loopt vanaf de kruising met de Dijkweg (thans nog Oosterdijk) in zuidelijke richting tot de brug ter plaatse van het pand Horn 30;
 20. het is gewenst de Middenweg zodanig te vernummeren dat alle a-nummers verdwijnen; het gedeelte Horn 30 t/m 42 (bedoeld onder 19) dient aan de Middenweg te worden genummerd);
 21. voorts komen in de navolgende straten a-nummers voor: Beatrixstraat, Dokter d'Arnaudstraat, Hoekweg, Hornpad, Kerkepad, Knokkel, Molenweg, Oosterweg en Schoolweg. Ook hier is een vernummering op z'n plaats. De Beatrixstraat kan naar de mening van de commissie buiten de vernummering worden gehouden, omdat het a-nummer in deze straat betrekking heeft op het stookhuis dat thans in gebruik is als garage;
 22. de commissie adviseert aan het woonerf in de tweede fase van "Lange Deele" (bestemmingsplan "Lange Deele A 1976 – eerste herziening") de naam Meilag te geven en de panden, voor zover de hoofdtoegang tot die woning via dit woonerf loopt, hieraan te nummeren:
 23. de commissie adviseert de inwoners der gemeente, b.v. door middel van publicaties in de Andijker tijdig en adequaat voor te lichten omtrent het waarom en hoe van de wijziging van straatnamen;
 24. de commissie is van oordeel dat het gewenst is binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek de geadviseerde wijzigingen in z'n geheel door te voeren, zulks om verwarring en onzekerheid bij o.a. de inwoners der gemeente te voorkomen, terwijl een bijkomend voordeel is dat (tijdelijke) krachten die moeten worden ingeschakeld om de uit de wijzigingen voortvloeiende mutaties e.d. te verzorgen éénmaal ingewerkt, aan één stuk door kunnen werken, hetgeen een tijdsbesparend en dus kostenbesparend effekt zal hebben;
 25. mocht het om budgettaire redenen niet mogelijk zijn de adviezen van de commissie integraal in één keer op te volgen, dan adviseert de commissie de punten 15 t/m 23, alsmede punt 1, op te nemen in fase II".

Op 15 oktober jongstleden werd in de raad gediscussieerd over de inhoud van het rapport. Hoewel veel waardering bestond voor de behandeling van de problematiek, waarvoor de raadscommissie zich gesteld zag en geconcludeerd kon worden dat van de vijfentwintig aanbevelingen veel zal kunnen worden overgenomen, was de gemeenteraad toch vrij algemeen de mening toegedaan dat nog bijstelling van het rapport zal moeten plaatsvinden, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan. Met deze bijstelling, in het kader waarvan aandacht zal worden geschonken aan de beraadslagingen in de raadsvergadering, zal wederom de genoemde raadscommissie zich dienen bezig te houden. Alvorens de commissie zich weer hierop werpt, ligt het in de bedoeling van het gemeentebestuur, in verband met de consequenties die uit het rapport voortvloeien, de bevolking te informeren. Het ligt in het voornemen, afhankelijk van de belangstelling, hieraan één of meerdere bijeenkomsten te wijden. De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 29 november 1979 in het Dorpshuis Centrum te Andijk (rode zaal), aanvang om 8.00 uur 's avonds.
Een uittreksel uit het eindverslag is kosteloos verkrijgbaar ter gemeentesecretarie, alwaar ook inzage kan worden verkregen in het volledige eindverslag, zoals dat aan de raad is aangeboden. Vooruitlopend op de te houden informatieavond, kunnen reeds schriftelijke reacties worden kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur.
Mogen wij u op 29 november a.s. begroeten in het Dorpshuis?

Het gemeentebestuur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk